Poznaj pełną listę funkcjonalności
systemu ERP Microsoft Dynamics 365

Finanse i księgowość

 • Obsługa wielu firm i narzędzia wspomagające tworzenie sprawozdań skonsolidowanych
 • Elastyczny mechanizm definiowania okresów obrachunkowych i okresów VAT
 • Obsługa wymiarów analitycznych pozwalających na szczegółowe opisywanie zdarzeń gospodarczych, np. kategoria kosztu, obszar/region sprzedaży
 • Efektywne zarządzanie księgowością i zapasami
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Mechanizmy wspomagające kontrolę należności i zobowiązań (wiekowanie, saldo na dzień, potwierdzenie sald itp.)
 • Windykacja – monity i noty odsetkowe, definiowanie
  wielu scenariuszy (wariantów) działań
 • Zarządzanie środkami trwałymi
 • Obsługa kont i transakcji bankowych
 • Wielowalutowość i automatyczne księgowanie różnic kursowych
 • Budżetowanie z wykorzystaniem planu kont i wymiarów analitycznych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Raportowanie

Sprzedaż i marketing

 • Zarządzanie danymi związanymi z klientami i sprzedażą
 • Tworzenie kampanii marketingowych
 • Organizowanie zasobów usługowych
 • Prognozowanie i śledzenie trendów marketingowych
 • Obsługa zamówień zbiorczych (umowy stałe)
 • Ewidencja i monitorowanie zamówień
 • Składanie zamówień i szybkie planowanie dostaw (zakup/produkcja)
 • Planowanie i ewidencja dostaw (wydań)
 • Fakturowanie
 • Obieg dokumentów z możliwością kontroli limitów kredytowych nabywcy, dołączania załączników i delegowania uprawnień
 • Zarządzanie kontraktami i umowami serwisowymi
 • Raportowanie

Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Definiowanie dostawców i warunków dostawy zapasów
 • Określanie sposobu dostaw zapasów (zakup / produkcja / kompletacja / przesunięcie)
 • Planowanie dostaw i definiowanie parametrów planowania (ilość minimalna / maksymalna, zapas minimalny itp.)
 • Analiza zapotrzebowania i tworzenie arkuszy zbiorczych (produkcja, sprzedaż, uzupełnienie stanów magazynowych)
 • Obsługa zapytań ofertowych
 • Obsługa zamówień zbiorczych
 • Ewidencja i monitorowanie zamówień zakupu
 • Ewidencja i monitorowanie dostaw
 • Obieg dokumentów zakupu z możliwością ustawienia limitów dla użytkowników, dołączanie załączników i delegowanie uprawnień
 • Zarządzanie magazynami i zapasami
 • Zarządzanie powierzchnią magazynową (WMS – Warehouse Management System)
 • Raportowanie

Zarządzanie projektami

 • Definiowanie struktury projektu / zadań
 • Budżetowanie kosztów i czasu
 • Planowanie dostępności zasobów
 • Ewidencja i przydzielanie zadań
 • Śledzenie wykorzystania zasobów
 • Przewidywanie dostępności zasobów
 • Monitorowanie realizacji
 • Fakturowanie
 • Rozliczanie projektu / zadań
 • Raportowanie

Zarządzanie produkcją

 • Planowanie produkcji (zapotrzebowanie materiałowe i czasowe)
 • Wielopoziomowe zestawienia komponentów i wykazy materiałów potrzebnych do wytworzenia produktu (BOM – Bill of Materials)
 • Zarządzanie wszystkimi pozycjami magazynowymi
 • Definiowanie marszruty (wykaz operacji produkcyjnych) i przydział stanowisk roboczych
 • Symulowanie i planowanie zleceń produkcyjnych
 • Składanie zamówień i planowanie produkcji pod zamówienie
 • Efektywne zarządzanie produkcją
 • Budżetowanie kosztów
 • Analiza obciążenia / dostępności stanowisk roboczych
 • Raportowanie
 • Kontrola jakości

Zarządzanie magazynem i logistyką

 • Dopasowanie procesu przepływu pracy
 • Zarządzanie zapasami
 • Skrócenie czasu reakcji
 • Optymalizacja współpracy z partnerami
 • Optymalizacja zarządzania stanami magazynowymi
 • Analiza i planowanie zapotrzebowania (MRP – Material Requirements Planning)
 • Rozbudowane wsparcie graficznej analizy dostępności zapasów w magazynie
 • Zaawansowane mechanizmy sugerowania i optymalizacji zamówień
 • Obsługa sprzedaży
 • Obsługa zakupu
 • Obsługa kodów kreskowych
 • EDI – wymiana dokumentów elektronicznych
 • Śledzenie zapasów (nr partii, nr serii, data ważności)

Zarządzanie serwisem

 • Umowy serwisowe
 • Zamówienia i kontrakty serwisowe
 • Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa
 • Zarządzanie naprawami
 • Subskrypcja usług
 • Raporty dotyczące wydajności
 • Zarządzanie informacjami zwrotnymi od klientów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Ewidencja zasobów i kompetencji (kwalifikacji)
 • Definiowanie grup zasobów
 • Planowanie dostępności
 • Ewidencja absencji
 • Monitorowanie i planowanie zadań
 • Pełny moduł kadrowo-płacowy (dostosowany do polskiego rynku)
 • Raportowanie

Skontaktuj się z nami!

Zainteresowany wdrożeniem systemu ERP? Nasi konsultanci są do twojej dyspozycji.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.