Dlaczego technologia .NET?

Typowe zastosowania środowiska .NET

.NET to platforma programistyczna, która jest wykorzystywana w aplikacjach o różnorodnych zastosowaniach. Dzięki temu, że JCommerce specjalizuje się w rozwiązaniach opartych o .NET i zrealizowaliśmy wiele zróżnicowanych projektów w tej technologii, oferujemy naszym klientom pełne wsparcie w tworzeniu tego typu systemów.

Tworzymy oprogramowanie dla systemów opartych na:

 • architekturze mikroserwisów wykorzystującej ogromny potencjał rozwiązań chmurowych, szczególnie Azure,
 • wieloplatformowych środowiskach wykorzystujących Docker i .NET Core,
 • strukturach bazodanowych, szczególnie MS SQL Server. Jednakże wszędzie tam, gdzie szybkość i czas przetwarzania są kluczowe, wesprzemy Cię również w rozwiązaniach typu NoSQL jak Redis lub MongoDB,
 • aplikacjach Web. To nasza mocna strona! Specjalizujemy się w technologiach ASP.NET MVC, SPA (Single Page Application) z wykorzystaniem ASP.NET WebAPI. W oparciu o nie tworzymy zaawansowane systemy klasy enterprise,
 • aplikacjach typu Desktop w technologii WPF. To rozwiązanie sprawdza się przy tworzeniu wydajnych programów działających na systemie Windows i wykorzystujących urządzenia podłączone do stacji roboczej.

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z JCommerce

Skontaktuj się z nami!

Zweryfikowane umiejętności rozwoju oprogramowania .NET

Tytuł Złotego Partnera Microsoft w obszarze rozwoju aplikacji otrzymaliśmy dzięki potwierdzonym kompetencjom w zakresie rozwoju aplikacji w jednym z obszarów:

 • Azure App Des – rozwój Microsoft Azure i Web Services,
 • Web and Mobile Client App Dev – programowanie w HTML5 z JavaScript i CSS3, programowanie w C#, rozwój aplikacji w ASP.NET MVC,
 • Universal Windows Platform – rozwój aplikacji mobilnych,
 • Azure App Dev Role – projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymanie rozwiązań chmurowych, w tym aplikacji i usług opartych o architekturę chmurową. Ponadto wdrażanie rozwiązań Microsoft Azure, monitoring i zarządzanie nimi, włącznie z usługami związanymi z obliczeniami i magazynowaniem danych oraz siecią i bezpieczeństwem.

Poznaj nasz stos technologiczny w obszarze .NET

Logo Microsoft Partner Gold Application Development

Nasze główne technologie

 • .NET Core
 • .NET Framework
 • ASP.NET
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft IIS
 • Microsoft Azure
 • Xamarin
Języki programowania

– C#

Frameworki

– .Net 5.0
– .NET Framework 4.7, 4.6.2, 4.5, 4.0
– .NET Core 1.x, .NET Core 2.x, .Net Core 3.x

Architektury

– Hexagonal
– Mikroserwisy

Wzorce tworzenia oprogramowania

– EDA
– DDD
– CQRS

Serwery

– IIS 10/8.5/8.0/7.5/7.0/6.0
– MS SQL Server 2017/2016/2014/2012/2008/Express

Mikroserwisy/DevOps

– Docker (DockerFile, DockerCompose)
– ARM Templates
– Application Services (Docker Container)

Aplikacje

Aplikacje webowe
– ASP.NET MVC
– ASP.NET CORE MVC
– ASP.NET WebForms
– JavaScript: jQuery, TypeScript, Knockout.js, React, Angular

Aplikacje desktopowe
– Windows Presentation Foundation (WPF)

Kontrolki zewnętrzne
– Infragistics
– DevExpress
– Telerik

Aplikacje mobilne
– Xamarin

Aplikacje rozproszone
– Web API
– Windows Communication Foundation (WCF)
– Web Services

Azure
– IaaS: Virtual Machines
– PaaS: App Services (Docker Container), Service Bus, KeyVault
– SaaS: Cosmos DB, Azure SQL
– Monitoring: Application Insight, Monitor
– Azure Active Directory
– Serverless: Azure Function

Narzędzia

IDE
– Visual Studio
– Visual Studio Code

Testowanie
– NUnit
– XUnit

Integracja ciągła
– Cruise Control.NET
– Build Master
– Azure DevOps
– Jenkins

Repozytorium kodu
– TFS/TS
– SVN
– Git

Logowanie
– NLog
– Log4Net
– Serilog

Raportowanie
– Reporting Services
– Crystal Reports

ORM
– Entity Framework
– NHibernate

Bazy danych
– Integration Services (SSIS)
– Analysis Services (SSAS)
– Reporting Services (SSRS)
– Microsoft SQL Server
– Azure Cosmos DB
– InMemory OLTP
– MongoDB

Inne
– Elasticsearch

Skontaktuj się z nami!

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celach handlowych, marketingowych, rekrutacyjnych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.