Typowe zastosowania języka .NET

.NET jest platformą programistyczną, która może być wykorzystywana w aplikacjach o różnorodnych zastosowaniach. Dzięki temu, że JCommerce specjalizuje się w rozwiązaniach opartych o .NET i zrealizowaliśmy wiele zróżnicowanych projektów w tej technologii, oferujemy naszym klientom pełne wsparcie w tworzeniu tego typu systemów.

Tworzymy oprogramowanie dla systemów opartych na:

  • Architekturze mikroserwisów wykorzystującej ogromny potencjał rozwiązań chmurowych, szczególnie Azure
  • Wieloplatformowych środowiskach wykorzystujących Docker i .NET Core
  • Strukturach bazodanowych, szczególnie MS SQL Server. Jednakże wszędzie tam, gdzie szybkość i czas przetwarzania są kluczowe, wesprzemy Cię również w rozwiązaniach typu NoSql jak Redis lub MongoDB
  • Aplikacjach Web. To nasza mocna strona! Specjalizujemy się w technologiach ASP.NET MVC, client side (Angular). W oparciu o nie tworzymy zaawansowane systemy klasy enterprise
  • Aplikacjach Desktop w technologii WPF. To najlepsze rozwiązanie w przemyśle, gdzie Twoja uwaga skupia się wokół skomplikowanych procesów technologicznych

Skontaktuj się z nami!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Technologie

Języki programowania

C#

Frameworki

.NET Framework 4.7, 4.6.2, 4.5, 4.0 .NET Core 1.x, .NET Core 2.x

Architektury

Hexagonal Mikroserwisy

Wzorce tworzenia oprogramowania

EDA DDD CQRS

Serwery

IIS 10/8.5/8.0/7.5/7.0/6.0 MS SQL Server 2017/2016/2014/2012/2008/Express

Mikroserwisy/DevOps

Docker

Aplikacje

Aplikacje webowe

  • ASP.NET MVC
  • ASP.NET CORE MVC
  • ASP.NET WebForms
  • JavaScript
  • jQuery:

TypeScript Knockout.js React Angular Aplikacje desktopowe Windows Presentation Foundation (WPF) Kontrolki zewnętrzne Infragistics DevExpress Telerik Aplikacje mobilne Xamarin Aplikacje rozproszone Web API Windows Communication Foundation (WCF) Windows Azure Cloud Applications Web Services Azure Virtual Machines App Service Storages Service Bus Cosmos DB Application Insight Serverless

Narzędzia

Testowanie NUnit XUnit Ciągła integracja Cruise Control.NET Build Master Azure DevOps Repozytorium kodu TFS/TS SVN Git Logowanie NLog Log4Net Serilog Raportowanie Reporting Services Crystal Reports ORM Entity Framework NHibernate Bazy danych Integration Services (SSIS) Analysis Services (SSAS) Reporting Services (SSRS) Microsoft SQL Server Azure Cosmos DB MS SQL Server InMemory Inne Elasticsearch

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz sie więcej
o możliwościach współpracy z JCommerce
Skontaktuj się z nami!