Typowe zastosowania hurtowni danych

Hurtownia danych umożliwia przeprowadzenie analiz z uwzględnieniem danych pochodzących nawet sprzed kilkunastu lat. Zgromadzone dane są uporządkowane, zarchiwizowane i przechowywane w centralnej bazie danych. Dzięki temu hurtownia danych wpływa na zwiększenie kontroli nad dostępem do danych i informacji a tym samym poprawę bezpieczeństwa. Z biegiem czasu potrzeby informacyjne wzrastają, co jest naturalnym wynikiem rozwoju firmy, zatem użytkownicy końcowi hurtowni danych powinni pozostać w stałym kontakcie ze specjalistą BI, aby wspólnie na bieżąco weryfikować potrzeby biznesowe organizacji i dostosowywać systemy analityczne.

Istnieją różne sposoby analizy danych zawartych w hurtowni. Dobierane są one w zależności od aktualnych potrzeb, jednak najczęściej spotykane rozwiązania to:

 • cykliczne, standardowe raportowanie o stałej strukturze, przy czym użytkownik może zmieniać kryteria filtrowania,
 • definiowanie raportów i zapytań przez użytkownika przy użyciu języka SQL lub dzięki wykorzystaniu automatycznego generatora raportów,
 • analiza statystyczna umożliwiająca m.in. określenie trendów, prognozowania,
 • wielowymiarowe i interaktywne przetwarzanie analityczne (OLAP),
 • eksploracja danych (data mining), umożliwiająca przewidywanie zachowań przedsiębiorstwa i rynków,
 • modelowanie biznesu zapewniające predykcję efektów działań biznesowych.

Zweryfikowane umiejętności tworzenia hurtowni danych

Tytułem Złotego Partnera Microsoft w zakresie Data Platform zostaliśmy nagrodzeni dzięki spełnieniu wymagań i potwierdzeniu swoich kompetencji w jednym z obszarów:

 • Administracji bazami danych SQL – konfiguracja dostępów do danych, audyty, zarządzanie kopiami zapasowymi oraz instancjami SQL Server, implementacja SQL do Azure oraz zarządzanie pamięcią masową,
 • Rozwoju baz danych SQL – tworzenie i wdrażanie baz danych oraz ich funkcjonalności, optymalizacja, zarządzanie danymi i programowanie baz danych za pomocą Transact-SQL,
 • Big Data – wdrażanie rozwiązań do przechowywania, przetwarzania i bezpieczeństwa danych w oparciu o usługi Azure i zarządzanie nimi.
Wybierz rodzaj hurtowni danych odpowiedni dla twojego biznesu

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej
o możliwościach współpracy z JCommerce
Skontaktuj się z nami!

Hurtownia danych – OLAP

OLAP On-line Analytical Processing) to inaczej wielowymiarowe analizy, możliwe dzięki przeglądaniu dużej ilości danych w szybki i interaktywny sposób dostarczają gotowe raporty lub przekroje analityczne w krótkim czasie. Pojedyncza baza danych nie jest w stanie odzwierciedlać wielowymiarowej struktury przedsiębiorstwa.

Modelowanie wielowymiarowe oraz wielowymiarowe bazy danych stanowią podstawę systemu przetwarzania analitycznego danych w hurtowni, ponieważ umożliwiają odkrywanie danych zawartych w hurtowni z różnych perspektyw, dzięki czemu wyniki prezentowane są w sposób przejrzysty i czytelny. Ponadto, narzędzia OLAP zapewniają dogodne nawigowanie po strukturze bazy danych i tworzenie przekrojów wybranych wymiarów oraz przemieszczanie ich w raporcie za pomocą tabel przestawnych. Użytkownik zyskuje również możliwość tworzenia zapytań, prezentacji i przetwarzania wyników w formie diagramów lub wykresów.

Dostarczenie jak najwyższej jakości informacji umożliwiają m.in.:

 • Drążenie danych – dostarcza coraz to bardziej szczegółowe dane na temat badanej cechy, przechodząc od ogółu do szczegółu.
 • Agregowanie – pozwala przeanalizować dane z szerszej perspektywy poprzez agregację danych.
 • Selekcjonowanie – ograniczenie badanego zjawiska według określonych cech.
 • Rankingowanie – uszeregowanie atrybutów.
 • Operacje arytmetyczne, statystyczne, ekonometryczne oraz m.in wybieranie najmniejszych, największych wartości, sortowanie oraz generowanie wskaźników.

Hurtownie danych – data marts

Hurtownia danych stanowi centralną bazę danych a podzbiory hurtowni lub samodzielne bazy czerpiące dane z hurtowni o zawężonej tematyce to Data marts, czyli mini hurtownie baz danych, które wybrany obszar biznesowy, np. dział marketingu czy księgowość

Bardzo ważne jest, aby data marts były spójne z główną hurtownią, dzięki temu hurtownia baz danych będzie wiarygodnym źródłem dla minihurtowni. Ważną rolę odgrywają tutaj architektura hurtowni danych oraz procesy ETL, które umożliwiają integrację danych z różnych źródeł, ich transformację i załadowanie do bazy docelowej.

Wyodrębnienie obszarów tematycznych w hurtowni dostarcza licznych korzyści, ponieważ pozwala m.in.:

 • przyśpieszyć analizę i stabilność systemów poprzez wykonywanie operacji bez dodatkowego obciążenia głównej hurtowni danych,
 • analizować dane z konkretnych źródeł istotnych z punktu widzenia różnych działów,
 • przechowywać bardziej szczegółowe dane historyczne oraz gotowe agregaty ułatwiające i przyśpieszające pracę,
 • zwiększyć wydajność pobierania danych,
 • zrozumieć strukturę danych pracownikom zajmującym stanowiska biznesowe; nie muszą oni poświęcać zbyt wiele czasu na poznanie zawiłych struktur danych.

Skontaktuj się z nami!

Specjaliści Business Intelligence z JCommerce wdrożyli wiele hurtowni danych, dlatego wiemy, jak pomocne dla użytkowników są uporządkowane i zarchiwizowane informacje. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat oferty i usług.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.