Informuje się, że w dniu 30 stycznia 2023 roku pomiędzy:

Inetum Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008546 (jako Spółką Przejmującą)

oraz

JCommerce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739418 (jako Spółką Przejmowaną)

zawarto poniższy plan połączenia:
[plik pdf do pobrania]