Jak co roku przedstawiamy listę najważniejszych zmian podatkowo-prawnych zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy i obowiązki to w głównej mierze cyfryzacja podatków. Coraz mniej będziemy używać papierowych dokumentów. Pojawią się e-paragony, a akcje zostaną zastąpione formą elektroniczną. Coraz więcej operacji będzie wymagało od przedsiębiorców posiadania narzędzi, takich jak systemy ERP spełniające najnowsze wymagania fiskusa, jak np. Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jakie najważniejsze nowości czekają na przedsiębiorców w 2020 roku i czy wpłyną na zmiany w posiadanych systemach klasy Enterprise Resource Planning?

Cyfrowe kasy fiskalne

Papierowe wydruki zostaną zastąpione przez paragony elektroniczne, aby wyeliminować transakcje sprzedaży detalicznej, które nie zostały zaraportowane podczas użycia tradycyjnej kasy fiskalnej. Od roku 2019 do końca 2022 kolejne branże mają wymóg zamiany dotychczas używanych urządzeń na takie, które umożliwią zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki zapisywaniu każdego paragonu do repozytorium online KAS będzie miało ułatwiony dostęp do danych, bez potrzeby przeprowadzania fizycznej kontroli. W kontekście zmian, które czekają nas w obszarze kas fiskalnych, warto zwrócić uwagę na posiadanie narzędzia ERP dostosowanego pod tym kątem. Decydując się na system ERP, warto zwrócić uwagę, czy posiada on możliwość integracji kasy z systemem.

Faktura do paragonu tylko z numerem NIP

Od stycznia 2020 roku fakturę do paragonu będzie można wystawić tylko, jeśli przed wystawieniem i wydrukiem paragonu zostanie podany nr NIP nabywcy. W przeciwnym wypadku obie strony transakcji będą musiały liczyć się z karami (w wysokości nawet 100 proc. kwoty podatku należnego).

NIP nabywcy drukowany na paragonie fiskalnym, jak i pozostałe dane zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności określonej w rozporządzeniu. NIP nie może być drukowany jako linia paragonu czy inny dodatkowy opis, musi się znajdować pod linią z numerem kasy i kasjerem a logo fiskalnym.

Zmiana przepisów, która  wprowadza NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego może zostać wystawiona faktura, dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami. Jeżeli chodzi o transakcje pomiędzy firmą a osobą prywatną (tzn. B2C), przepisy nie zmieniają się. W systemie ERP Microsoft Dynamics w każdej wersji (NAV i Business Central) jest już dostępna modyfikacja Polskiej Funkcjonalności. Nosi ona nazwę „NIP nabywcy jako obowiązkowy element paragonu fiskalnego”. Decydując się na dany model licencjonowania programu ERP, warto upewnić się, czy płatność za licencje obejmuje także aktualizacje i przeszkolenie z używania funkcjonalności. W przypadku systemu Microsoft NAV w wersji niewspieranej obowiązuje dodatkowa opłata.

Daty zakończenia wsparcia podstawowego dla wersji systemu Dynamics NAV: 

 • Dynamics NAV 2015 – 14.01.2020,
 • Dynamics NAV 2016 – 13.04.2021,
 • Dynamics NAV 2017 – 01.11.2022,
 • Dynamics NAV 2018 – 01.10.2023.

Sprawdź także: System ERP na platformie Azure

Mikrorachunek

Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być indywidualny rachunek podatkowy, czyli tzw. mikrorachunek. Jest to indywidualny rachunek bankowy, za pośrednictwem którego każda osoba prawna i fizyczna będzie uiszczać zobowiązania z tytułu podatków takich jak CIT, PIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Do tej pory to, na jakie konto były płacone podatki, było uzależnione od ich rodzaju, oraz właściwego Urzędu Skarbowego. Powodowało to sytuacje, w których każdy urząd miał kilka do kilkunastu przypisanych rachunków i np. zmiana siedziby firmy wpływała na zmianę rachunku do wpłat z tytułu podatków. Wprowadzenie mikrorachunku pozwoli zautomatyzować procedurę przesyłania przelewów do urzędu. Będzie można ustawić indywidualny rachunek do przelewów w posiadanym przez siebie systemie ERP.

Do końca 2019 roku były aktywne rachunki, na które dokonywało się wpłat przed wprowadzeniem zmian, natomiast od 1.01.2020 roku wpłat należy dokonywać już na mikrorachunek. Oznacza to również uiszczanie podatków po rozliczeniu grudnia 2019 / IV kwartału 2019 według zmienionych zasad. Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić, korzystając z generatora lub w dowolnym urzędzie skarbowym, podając NIP lub PESEL.

Zmiany w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Zwiększenie stawki odsetek

Zatory płatnicze to sytuacja, w której firma wystawiająca fakturę nie otrzymuje  należności na czas, co powoduje problemy z płynnością finansową. W najgorszym przypadku może nawet prowadzić do upadłości przedsiębiorstwa. Kwestia zatorów płatniczych okazała się w ostatnich latach palącym problemem, stąd ingerencja państwa i zmiany w ustawie. W najgorszej sytuacji są mniejsze przedsiębiorstwa, które często muszą dostosowywać się do narzucanych przez większe firmy reguł, np. związanych z odroczonym terminem płatności nawet do 180 dni.

Przed wprowadzeniem zmian w przepisach bardziej opłacało się opóźniać z płatnością zobowiązań, niż np. wziąć kredyt. Wprowadzone 1 stycznia 2020 roku zmiany mają poprawić  tę sytuację i spowodować, że przedsiębiorcom nie będzie się opłacało zaleganie z regulowaniem zobowiązań. Jedną z większych zmian w tym zakresie jest podwyższenie stawek odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zmiana nie dotyczy podmiotów publicznych będących przedmiotem leczniczym. Nowe stawki odsetek będą stosowane do transakcji, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2019 r.

Kategoria dłużnika

Redefinicja mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Kolejna zmiana ważna dla przedsiębiorców to redefinicja mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dlaczego nazewnictwo jest tak ważne? To, do której grupy należą strony transakcji, ma wpływ na terminy płatności, jakie mogą zostać ustalone między stronami transakcji kupna-sprzedaży. Zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014:

 • mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia poniżej 10 pracowników i jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
 • małe przedsiębiorstwo – zatrudnia poniżej 50 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR,
 • mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 250 pracowników i których obrót nie przekracza 50 mln EUR albo roczna suma bilansowa nie wykracza poza 43 mln EUR.
 • dużym przedsiębiorcą jest z kolei inny przedsiębiorca niż wskazany wyżej.

Maksymalny termin płatności dla firm będących podmiotami publicznymi może wynosić 30 dni od dnia dostarczenia faktury (wyjątkiem są podmioty lecznicze, gdzie termin ten wynosi 60 dni). Jeśli firma wystawiająca fakturę jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, a odbiorca to duża firma, wtedy termin płatności nie może być dłuższy niż 60 dni. Ustalanie terminu płatności dłuższego niż 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku zgodnie z nowym brzmieniem ustawy będzie możliwe tylko w przypadku, kiedy wierzycielem jest duży przedsiębiorca.

Ocena uczciwości postanowień umownych

Kolejna propozycja ustawodawcy to ocena uczciwości postanowień umownych. Od stycznia 2020 pod uwagę będzie brany czas, który jest potrzebny do sprzedaży towaru lub dostosowania harmonogramu realizacji usług do harmonogramu płatności.

To dłużnik jest podmiotem, który ma obowiązek udowodnić, iż ustalony termin zapłaty dłuższy niż 60 dni nie jest rażąco nieuczciwy. Ustalenie terminu następuje na wniosek wierzyciela. Ma on 3 lata na wystąpienie z  wnioskiem, licząc od dnia, w którym nastąpiła lub miała nastąpić zapłata.

Wierzycielowi będzie przysługiwało prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Przysługują one bez wezwania od dnia nabycia prawa do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Początek roku 2020 oznacza zmiany w kwotach rekompensaty, kwota zależna będzie od wartości należności, którą chcemy odzyskać i wynosi:

 • 40 EUR – w sytuacji, gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza kwoty 5 000 zł,
 • 70 EUR – w sytuacji, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 zł, jednak nie przekracza 50 000 zł,
 • 100 EUR – w sytuacji, gdy wartość świadczenia pieniężnego wynosi 50 000 zł lub jest wyższa od tej kwoty.

Warto zwrócić też uwagę na nowość w art. 10 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – chodzi o  zapis mówiący o tym, że wierzyciel nie może zbyć roszczenia o rekompensatę.

Od stycznia 2020 kierownicy grup kapitałowych oraz inne największe polskie firmy, których dochód roczny przekracza 50 mln euro rocznie, będą zobowiązani do składania corocznego sprawozdania dotyczącego swoich praktyk płatniczych. Sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku terminach zapłaty mają być składane do końca stycznia każdego roku. Mają też być dostępne publicznie, aby każdy przedsiębiorca mógł się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do współpracy.

Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczenia pieniężnego

Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczenia pieniężnego to kolejna nowość Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zakaz ten dotyczy:

 • przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność,
 • osób, które wykonują wolny zawód,
 • oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorstw, przedsiębiorców z państw unijnych, z państw członkowskich EFTA – które są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • podmiotów, które definiuje 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prezes UOKiK może nakładać kary administracyjne na firmy opóźniające uregulowanie zobowiązań. Prawo do skorzystania z ulgi na złe długi przysługuje wierzycielom na mocy art. 89a Ustawy o podatku od towarów i usług. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca nie otrzyma należności w ciągu 90 dni od terminu płatności, może pomniejszyć podstawę opodatkowania PIT i CIT o kwotę tej wierzytelności, co jednocześnie zmusza dłużnika do podniesienia podstawy opodatkowania o wartość nieopłaconej faktury. Działania związane z nieuzasadnionym przedłużaniem terminów płatności zostaną dodane do katalogu czynów nieuczciwej konkurencji. W przypadku opóźnień są one dopuszczane, jednak nie można spóźniać się nadmiernie i notorycznie. Systemy takie jak Microsoft Dynamics NAV pozwalają na bieżąco monitorować i planować przepływ. System NAV posiada dedykowany moduł Cash Flow do sprawnego zarządzania wydatkami i planowania budżetu.

Powyższe zestawienie zmian to jedynie część sposobów na walkę z zatorami płatniczymi. Miejmy nadzieję, że dzięki takiemu brzmieniu przepisów mniejsze firmy działające na polskim rynku będą w stanie skuteczniej i szybciej egzekwować płatności związane z wykonaniem przez nie usług lub dostawą towarów na rzecz dużych przedsiębiorców.

Dematerializacja akcji

Od 1 stycznia 2020 wchodzi w życie obowiązek dematerializacji akcji. Akcje każdej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej będą miały formę elektroniczną. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie z obrotu gospodarczego akcji papierowych.

Ustawa zakłada również utworzenie rejestru akcjonariuszy. W rejestrze obowiązkowo będą rejestrowane akcje spółek niepublicznych i ma on być prowadzony przez podmioty, które wskazuje ustawa (banki i domy maklerskie)

Każdy akcjonariusz, niezależnie od jego poziomu zaangażowania kapitałowego czy rodzaju akcji, jakie posiada, będzie podlegać ujawnieniu w rejestrze. Co ważne, wyłącznie osoby, które będą wpisane do tego rejestru, będą uznawane za akcjonariuszy określonej spółki. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do informacji zawartych w rejestrze, będzie on jednak jawny dla samej spółki oraz innych jej akcjonariuszy.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Ministerstwo Finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to rejestr danych dotyczących osób fizycznych, traktowanych jako beneficjenci w polskich spółkach prawa handlowego. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która pośrednio lub bezpośrednio sprawuje kontrolę praktyczną nad spółką. Chodzi w szczególności o osoby posiadające co najmniej 25 proc. udziałów w spółce. Obowiązek ten dotyczy spółek polskiego prawa handlowego, poza spółkami partnerskimi oraz spółkami akcyjnymi, które są notowane na rynkach regulowanych, a więc są spółkami publicznymi. Rejestr beneficjentów zawiera: nazwisko, PESEL i kraj zamieszkania beneficjenta rzeczywistego.  Obowiązek zgłoszenia istnieje od 13 października 2019 roku. Spółki, które są już wpisane do KRS, mają czas do 13 marca 2020 r. na zgłoszenie danych do rejestru.

Wyższe limity podatkowe

Narodowy Bank Polski ustala średni kurs euro na pierwszy roboczy dzień października. Kurs pozwala wyliczyć wysokość kilku ważnych wskaźników podatkowych na kolejny rok i od jego wysokości są zależne wysokości limitów dla małych podatników PIT i VAT, a także kwota amortyzacji, limit ryczałtu ewidencjonowanego oraz inne wskaźniki rachunkowe.

W 2020 roku wzrósł limit przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia pełnej księgowości – za 2019 wynosił 8 746 800 zł. Po przekroczeniu tej sumy w 2019 r. powinno się przejść na prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowe od 1 stycznia 2020 r. Jest to o tyle istotne, że po przekroczeniu limitu przedsiębiorca przechodzący na pełną księgowość potrzebuje do tego celu specjalistycznego systemu finansowo-księgowego lub systemu ERP.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obejmuje (w przypadku przekroczenia przychodów w 2019 powyżej 8 746 800 zł).

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,
 • przedsiębiorstwa w spadku (ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – Dz.U. poz. 1629 ze zm.).

Zmiany w odpisach amortyzacyjnych

Zmiany czekają przedsiębiorców także w obszarze odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne to jeden z elementów kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja pokazuje zużycie wykorzystywanych środków trwałych (takich jak np. posiadany sprzęt) lub wartości niematerialnych czy prawnych (jak posiadane prawa majątkowe czy patenty). Można dokonywać odpisów amortyzacyjnych w roku roku podatkowym w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej. Mogą je dokonywać jednorazowo także tzw. mali podatnicy dla określonych środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych (do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów).

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro (z zaokrągleniem do 1 000 zł)

Amortyzacja

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus wchodzi w życie od 1 lutego 2020. Za miesiąc styczeń dla osób spełniających warunki będzie obowiązywać mały ZUS liczony według przychodu. Mały ZUS Plus ma obniżyć składki tym, którzy już obecnie korzystają z małego ZUS-u. Ma też poszerzyć grono przedsiębiorców, którzy będą mogli opłacać niższe składki. By skorzystać z Małego ZUS-u Plus, należy zgłosić się do końca pierwszego miesiąca od wprowadzenia tej regulacji, a w latach kolejnych – do końca stycznia. Kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek się nie zmienia. Zaczynamy od „ulgi na start”, następnie przez 24 miesiące opłacamy składki na preferencyjnych zasadach, a następnie można skorzystać z Małego ZUS-u Plus.

Warunki skorzystania z nowego małego ZUS-u:

 • Nie można przekroczyć rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł,
 • W poprzednim roku trzeba prowadzić działalność co najmniej 60 dni,
 • Z obniżki składek nie mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się w 2019 roku w formie karty podatkowej i którzy jednocześnie byli zwolnieni ze sprzedaży z podatku VAT,
 • Obniżoną składkę można płacić maksymalnie przez 3 lata (36 miesięcy) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności,
 • Także przedsiębiorcy wykonujący działalność na rzecz swoich byłych pracodawców nie mogą skorzystać z ulgi. Cel: zapobieganie zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie.

Wyższe pracownicze koszty uzyskania przychodów

od 1 stycznia 2020 r. miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą:

 • 250 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • 300 zł – jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Wyższe koszty uzyskania przychodów oznaczają wyższą kwotę przypadającą pracownikowi do wypłaty. Sprawdź szczegóły: Wysokość rocznych kosztów uzyskania przychodów.

Wyższe zryczałtowane koszty uzyskania przychodów będą też stosowane do obliczenia podatku od przychodów z działalności wykonywanej osobiście z tytułu:

 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (22 ust. 9 pkt 5 ustawy o pdof).

Zmiana skali podatkowej

Podane wielkości mają zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku 2020.

Podstawa obliczenia podatku w 2020 roku

Kwota zmniejszająca podatek w 2020 r. wynosi:

 • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Elektroniczny KRS od marca 2020

Cyfrowe państwo to nie tylko e-paragony i elektroniczne akcje. Coraz więcej spraw będzie można załatwiać zdalnie. Od 1 marca 2020 roku sprawy związane z KRS będą załatwiane wyłącznie zdalnie. Elektroniczny KRS to oszczędność czasu i zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu podczas składania wniosków, które od teraz będą wyłącznie elektroniczne. Ponadto pojawi się możliwość kontaktu z sądem przez Internet i zniknie obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.

Nowa matryca VAT od kwietnia 2020 roku

Przepisy zmieniające klasyfikację towarów i usług weszły w życie w listopadzie 2019 roku. Wciąż jednak trwają prace nad uporządkowaniem stawek podatku VAT. Docelowo nowa matryca ma zacząć obowiązywać od kwietnia 2020 roku. W zmianie chodzi o prawidłowe przyporządkowanie towarów lub usług do określonych stawek VAT. Efektem byłaby także zmiana samych stawek podatku od towarów i usług dla niektórych towarów.

Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji od kwietnia 2020 roku

Jednolity Plik Kontrolny nie jest już obcy przedsiębiorcom. Ustawodawca, doceniając jego skuteczność, postanowił zrezygnować z deklaracji VAT. W 2020 roku formularze zastąpi nowy plik JPK_VAT, a w nowej strukturze znajdą się:

 • dane identyfikacyjne podatnika,
 • okres, za który składana jest deklaracja lub jej korekta,
 • informacje o wysokości podatku.

W części ewidencyjnej będzie można sprawdzić historię dokonanych transakcji: datę zakupu i sprzedaży wraz ze stawkami podatku. Będą też uwzględniane dane kontrahentów oraz numery faktur. Dzięki nowemu plikowi JPK nie będzie konieczności wysyłania VAT-7 i VAT-7k ani załączników do formularzy (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Druki te zastąpią dodatkowe pola do wypełnienia w strukturze nowego pliku JPK_VAT. Ważne, aby aktualizować system ERP na bieżąco pod kątem nowej struktury. Najnowsza aktualizacja ma pojawić się w kwietniu 2020.

Czytaj także: Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Podsumowanie

Postępująca cyfryzacja, zmiany w podatkach i wystawianiu faktur oraz udogodnienia dla przedsiębiorców takie jak mały ZUS plus z pewnością wpłyną na konieczność aktualizacji posiadanych przez firmy systemów ERP. Śledzenie nowości w fiskusie jest kluczowe dla optymalnego wykorzystania posiadanego systemu ERP do efektywnego zarządzania firmą. Liczymy na to, że przygotowane przez nas podsumowanie pozwoli przedsiębiorcom przygotować się na zmiany, jakie czekają nas w roku 2020 roku.

Przeczytaj także:

 

 

Autorem wpisu jest:
ERP Consultant

Konsultant systemów ERP w JCommerce. Z systemami klasy ERP związana od ponad 10 lat. Brała udział w wielu projektach wdrożeniowych – początkowo jako przedstawicielka biznesu, gdzie pracowała w dziale księgowości, a od kilku lat jako konsultant IT.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.