Jak co roku publikujemy zestawienie najważniejszych zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów na nowy rok. Wszystko wskazuje na to, że rok 2019 będzie czasem dalszego zacieśniania polityki podatkowej i uszczelniania ściągalności podatku VAT. Ponieważ większość z proponowanych i opisywanych w tym artykule propozycji nie zostało jeszcze wprowadzonych poprzez nowelizację ustawy i nie ma ich finalnych wykładni, a także w związku z informacjami przekazanymi przez stronę rządową o ciągle trwających pracach legislacyjnych, mogą one jeszcze ulec zmianom i poprawkom, zanim zaczną obowiązywać w ostatecznej wersji.

Przedłużenie obowiązywania podniesionych stawek podatku VAT 23 procent i 8 procent.

Nie będzie obniżenia podniesionych w 2011 roku stawek podatku VAT. Rząd wydłuża okres obowiązywania stawek w wysokości 23 i 8 procent. Co więcej znowelizowana ustawa nie określa już terminu, do kiedy podniesione stawki będą obowiązywać, ich obniżenie warunkuje natomiast spełnieniem określonych wskaźników ekonomicznych. W uzasadnieniu takiej decyzji możemy przeczytać: Podatek VAT jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa. Rozpatrując zatem możliwości ewentualnych zmian w systemie opodatkowania towarów i usług (w tym zmian wysokości stawek tego podatku), należy uwzględniać zarówno oddziaływanie takiego działania na konsumentów, jak i m.in. wpływ tych zmian na sytuację budżetu państwa, ocena zaś tego wpływu powinna uwzględniać wszelkie okoliczności i aspekty życia gospodarczego i społecznego, zarówno w dłuższej perspektywie czasowej, jak i szerokiej skali.

Ponadto w dalszym ciągu trwają prace nad ograniczeniem wykazu towarów i usług objętych obniżoną stawką podatku VAT, czyli 8 procent i zakwalifikowaniem ich do stawki podstawowej, a więc 23 procent. Przykładem jest chociażby propozycja podwyższenia stawki podatkowej z 8 na 23 procent na usługi weterynaryjne, z której ostatecznie rząd się wycofał z powodu ogromnego sprzeciwu opinii publicznej.

W ramach dalszego uszczelniania ściągalności podatku VAT Urząd Cyfryzacji udostępnił bazy aktywnych podatników VAT oraz bazę Regon w celu możliwości weryfikowania dostawców i odbiorców przez zawarciem z nimi transakcji handlowych. Funkcjonalność oparta na tych danych została już zaimplementowana i udostępniona w najnowszej wersji programu Microsoft Dynamics NAV 2018.

Aktualizacja: 30.01.2019

Nowa matryca stawek VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT (z dnia 8 listopada 2018 r.), który dotyczy propozycji przyporządkowania stawek VAT do poszczególnych towarów czy usług. Część zmian ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r., a część od 1 stycznia 2020 r. Są to propozycje, więc mogą one jeszcze ulec zmianie.

Zmiany w Jednolitych Plikach Kontrolnych i nowy JPK_VDEK

Od nowego roku zaczynają obowiązywać kolejne zmiany w plikach JPK. Najważniejszą zmianą będzie to, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązek składania JPK_VAT co miesiąc będzie obejmował wszystkie firmy będących płatnikami VAT. W 2019 rola plików JPK ma być jeszcze większa. „Resort będzie wdrażał nowe rozwiązania upraszczające system podatkowy, w tym ograniczające zakres obowiązków spoczywających z tego tytułu na podatnikach. Jednym z takich rozwiązań, które zostaną wdrożone w 2019 r., jest zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT i jego zastąpienie przez plik JPK_VDEK” – tłumaczył wiceszef KAS, Paweł Cybulski.

Aktualizacja: 30.01.2019

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami Ministerstwa Finansów nowa struktura JPK  ma wejść w życie dopiero po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o VAT oraz nową ordynacją podatkową, które mają zakończyć się nie wcześniej niż w lipcu 2019 roku.

Rozszerzenie obowiązku Split Payment

Obowiązek stosowania mechanizmu Split Payment ma objąć od 2019 roku branże stosujące do tej pory odwrotne obciążenie VAT, a więc m.in. firmy budowlane. W kolejnych latach obowiązek Split Payment ma objąć także inne branże.

Aktualizacja: 30.01.2019

Split Payment ma w dalszym ciągu być mechanizmem dobrowolnym. Wprowadzenie obowiązku stosowania tego mechanizmu wymaga bowiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pewne odstępstwa od dyrektywy o VAT, szczególnie jeśli chodzi o zawartość faktury. Potrzebny będzie na niej dodatkowy element, czyli adnotacja, że płatność ma być dokonana w Split Payment.

Kasy fiskalne on-line

Od nowego roku część przedsiębiorców będzie musiała zaopatrzyć się w nowe kasy fiskalne, które będą automatycznie wysyłały informacje o zarejestrowanych transakcjach handlowych do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej.

Aktualizacja: 30.01.2019

Do 1 stycznia 2019 roku nowe przepisy dotyczące kas online nie zostały zaakceptowane, stąd jeszcze nie obowiązują żadnej grupy sprzedawców!

Paragon dla klienta jeszcze przed otrzymaniem zapłaty

Ustawodawca zaproponował także, żeby od nowego roku klient otrzymywał wydrukowany paragon zanim dokona płatności, co ma być kolejnym krokiem w uszczelnianiu ściągalności VAT.

Aktualizacja: 30.01.2019

Ministerstwo Finansów zapewniło jednak, że jest gotowe do konsultacji społecznych na temat tego pomysłu. Przypomniało także, że rozporządzenie przygotowane zostało na ewentualność uchwalenia przez Parlament nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzającej kasy online. Nowelizacja ta ciągle jednak czeka na drugie czytanie w Sejmie.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych po profilu działalności i zakaz ich kompensowania

Zmiana ta oznacza obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych osobno dla każdego profilu działalności realizowanej przez przedsiębiorstwo i zakaz ich wzajemnego kompensowania. Oznacza to, że jeżeli jedna działalność przedsiębiorstwa przyniesie stratę, a druga zysk, to nie będzie mogło kompensować straty z zysku. Podatek będzie musiał zostać obliczony i odprowadzony od całego zysku wynikającego z danego profilu działalności.

W związku z tym nowa wersja Microsoft Dynamics NAV 2018 została wyposażona w mechanizm umożliwiający oznaczanie transakcji związanych z konkretnym profilem działalności.

Exit Tax

Exit Tax to podatek od wyprowadzki i niezrealizowanych zysków w związku z przeprowadzką do innego państwa. Jest to całkowicie nowy podatek, którego interpretacje nie są jeszcze znane i nie wiadomo na razie czy będą dotyczyć tylko firm czy także osób fizycznych. Choć przepisy unijne określają termin jego wprowadzenia na koniec 2019 to w Polsce zostanie on wprowadzony już 1 stycznia 2019 roku.

Aktualizacja: 30.01.2019

„Stosowanie exit tax w stosunku do osób fizycznych należy uznać za suwerenną decyzję danego państwa, nie mającą elementów stycznych z dyrektywą ATAD. Stosowanie tej instytucji w odniesieniu do osób fizycznych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej nie ma charakteru wyjątkowego. Jest to instytucja ugruntowana w międzynarodowym prawie podatkowym” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Kwota wolna od podatku w 2019 roku

Jeżeli zarobimy w ciągu całego roku do 8 000 PLN to nie zapłacimy podatku, jeżeli jednak zarobimy więcej, kwota wolna od podatku maleje – przy 13 000 do kwoty 3091 PLN.

JPro erp

W skrócie oznacza to, że od każdej zarobionej złotówki powyżej 8000 PLN zapłacimy około 62 grosze podatku aż do kwoty 13 000. Jednak od każdej następnej zarobionej złotówki powyżej 13 000 aż do 85 528 PLN zapłacimy już tylko 19 groszy podatku.

Podatku od singli nie będzie

Ustawodawca wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu ustanowienia podatku od singli.

Transakcje walutowe w Split Payment niedostępne

Mechanizm Split Payment będzie dotyczył wyłącznie transakcji w złotówkach, co oznacza, że luka w mechanizmie, polegająca na wyłączeniu transakcji przeprowadzanych w walutach obcych, pozostanie.

Zmiany w zakupie samochodów służbowych

Od nowego roku zostanie podniesiony limit amortyzacji zakupu samochodów służbowych do kwoty 150 000 PLN, ale równocześnie zlikwidowana zostanie całkowicie możliwość zakwalifikowania w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych. Oznacza to, że koszty rat nie będą już mogły być wliczane w koszty uzyskania przychodu, a co za tym idzie bardziej opłacalny dla wielu przedsiębiorców będzie zakup samochodów i ich amortyzacja, niż leasing.

Aktualizacja: 30.01.2019

Pierwotne założenie związane z leasingiem zostało zmodyfikowane i wiele wskazuje na to, że w dalszym ciągu leasing będzie główną formą finansowania samochodów do wartości 150 000 PLN, jednak należy się spodziewać dużych zmian w zasadach dotyczących leasingu. Dla zainteresowanych tym tematem odsyłam do artykułów szczegółowo opisujących to zagadnienie:

Nowe źródło dochodów – działalność nierejestrowana

Wprowadzona zostanie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej nierejestrowanej, jeśli miesięczny dochód z niej uzyskiwany nie będzie większy niż 1 050 brutto. Działalność taka nie wymaga rejestracji i opłacania składek ZUS, natomiast dochód z niej wymaga wpisania do rocznego zeznania podatkowego.

Aktualizacja: 30.01.2019

Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej została obwarowana szeregiem ograniczeń i obowiązków, zainteresowanych odsyłam do lektury szczegółowych artykułów opisujących ten nowy rodzaj działalności, np. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-dzialalnosc-nierejestrowana-co-mowi-o-niej-ustawa.

Innovation Box – nowa ulga podatkowa

Dotyczy ona uzyskania preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5 procent i dotyczy ona działalności badawczo-rozwojowej związanej z patentami, prawem ochronnym na wzór użytkowy, prawem do rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawem autorskim.

Aktualizacja: 30.01.2019

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują korzystniejsze zasady rozliczeń z fiskusem dla przedsiębiorców, którzy zarabiają na prawach własności intelektualnej. Ale niełatwo będzie z nich skorzystać, ze względu na bardzo restrykcyjne warunki.

Aktualizacja: 30.01.2019

Zaostrzenie kar za spóźnienia z płatnością podatków

Ministerstwo zmienia klasyfikację z wykroczenia skarbowego na przestępstwo skarbowe w przypadku jeżeli kwota podatku niewpłaconego w terminie przekroczy 50-krotność minimalnego wynagrodzenia (112,5 tys. zł). Dotychczas karą za to wykroczenie była grzywna w wysokości do 45 tys. zł i mandat do 4,5 tys zł. Po zmianie klasyfikacji grzywna ta może wynieść do 720 stawek dziennych, czyli do 21,6 mln zł.

Resort Sprawiedliwości przekonuje, że dzięki tej zmianie podatnicy zastanowią się dwa razy, zanim zdecydują się zwlekać z zapłatą daniny.

Aktualizacja: 30.01.2019

Rząd chce zmienić instytucję czynnego żalu

Dotychczas, kiedy podatnik chciał się rozliczyć z fiskusem mógł złożyć tzw. „czynny żal”, czyli donieść na samego siebie i dzięki temu nie groziły mu dalsze konsekwencje. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało jednak nowelizację kodeksu karnego skarbowego. W jego myśl czynny żal jest nieskuteczny, kiedy organ ścigania (czyli naczelnik urzędu skarbowego, celno-skarbowego czy prokurator) rozpoczął czynności służbowe zmierzające do ujawnienia przestępstwa, bądź wykroczenia skarbowego.

Po zmianach czynny żal nie będzie skuteczny, jeśli takie czynności podejmie jakikolwiek organ, np. Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS czy NBP. Jak wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości chodzi o to, aby odpowiedzialności mogli uniknąć tylko ci, którzy z własnej inicjatywy ujawnią nieprawidłowości, jeszcze zanim ustalą to urzędnicy.

Eksperci podatkowi zwracają uwagę, że to pogorszy sytuację podatników. Wystarczy bowiem, że jakiś organ prowadzi postępowanie w sprawie, o którym podatnik nie musi wiedzieć, a wtedy czynny żal będzie nieskuteczny.

Przeczytaj również:

Autorem wpisu jest:
Senior ERP Consultant

Od 1996 roku związany z systemami klasy ERP. Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Posiada doświadczenie zarówno jako konsultant, jak i klient. Posiada umiejętności Analityka Finansowego oraz Analityka Danych, ugruntowane wiedzą księgową, którą z powodzeniem wykorzystuje przy realizacji projektów i kontaktach z klientami.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.