W związku z rosnącą popularnością projektów unijnych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa potrzebowała rozwiązania, które mogłoby zwiększyć efektywność Systemu Obsługi Projektów dla programów Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki.

System Obsługi Projektów (SOP) jest intranetową aplikacją służącą do zarządzania wnioskami o dofinansowanie z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w instytucji pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wcześniej – Władza Wdrażająca Programy Europejskie). Rozwój systemu zakładał kilka etapów – ewaluację, kwalifikację, ocenę formalną, ocenę merytoryczną, jak również inspekcję i kontrolę wypłat.

Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania

Projekt polegał na dodaniu dwóch nowych modułów do Systemu Obsługi Projektów (SOP) – modułu obsługującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (SOP POIG) i modułu obsługującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (SOP POKL). W zaimplementowanych modułach odzwierciedlony został przepływ opiniowania oraz akceptacji wniosków od samego ich wprowadzenia aż do wydania finalnej decyzji o dofinansowaniu.

Korzyści dla urzędników i beneficjentów środków unijnych

Elektroniczna wymiana danych
Rozwiązanie zostało zintegrowane z Narodowym Systemem Informacji oraz narzędziami do tworzenia wniosków. Potencjalni beneficjenci mogą ich użyć do wypełnienia wniosków, a następnie zarejestrować dokumenty na CD lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. By zaimportować dokumenty, wystarczy kilka odpowiednich kliknięć.

Dostęp do informacji
Urzędnicy i przyszli beneficjenci uzyskali prosty dostęp do informacji o statusie wniosku na każdym etapie. Nie trzeba już przedzierać się przez nieskończoną ilość dokumentów. Dodatkowo funkcja “Archiwum” umożliwia bieżące śledzenie przebiegu zmian. Jest to niezbędne podczas kompleksowego i długotrwałego procesu kwalifikacji wniosku, a na dalszym etapie – jego monitoringu i wykorzystania otrzymanych funduszy.

Automatyzacja i kontrola procesu
Pełna automatyzacja wielu aspektów pracy była podstawowym celem projektu. Już na wczesnych etapach kwalifikacji system automatycznie informuje, czy dany wniosek spełnia kryteria unijne. Dodatkowo wdrożono mechanizm ułatwiający przepływ procesu decyzyjnego.

Kontrola przepływu i dystrybucji funduszy
Kluczowym aspektem dla CPPC jest posiadanie pewności, że publiczne pieniądze zostaną przeznaczone właściwej jednostce i wydane w odpowiednim czasie. Więcej – przepisy prawa zobowiązują do kontrolowania tego, w jaki sposób beneficjenci korzystają z otrzymanych funduszy. Dzięki modułowi raportowemu, oddział rozliczeniowy uzyskał dostęp do danych pozwalających na sprawowanie lepszej kontroli nad korzystaniem z funduszy i ich dystrybucją w całym kraju.

Możliwość rozwoju
System umożliwia stałe wprowadzanie poprawek i nowych adaptacji. Elastyczność i wspomniane wcześniej dostosowanie były kluczowymi wymaganiami względem często zmieniających się procedur Unii Europejskiej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wcześniej: Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

Od lat zajmuje się dystrybucją funduszy Unii Europejskiej. Wysoko wykwalifikowani specjaliści przyjmują, monitorują i kontrolują poszczególne projekty, tak by pieniądze były wykorzystywane zgodnie z wytycznymi UE.

Autorem wpisu jest:
Tomasz Krupa

Odpowiada za realizację projektów polskich i zagranicznych, zarządzając cyklem projektowym od wyceny, poprzez analizę, aż do wdrożenia i po utrzymanie. Podlegają mu osoby specjalizujące się zarówno w technologiach webowych (ASP.NET MVC), mobilnych (Windows Phone), usługach (Web API, WCF, Web Services) oraz zajmujące się kastomizacją rozwiązań Microsoft (CRM, SharePoint, Biztalk).

Dodaj komentarz

Komentarze:

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.