Intensywny rozwój działalności firmy Skanska wymagał inwestycji w narzędzie analityczno – raportowe, wspierające działy controllingu, finansów oraz managementu w zakresie rozbudowanych i przekrojowych analiz finansowych.

Głównym zadaniem nowego narzędzia miało być ułatwienie i usprawnienie codziennych zadań w obszarze finansów i planowania. Platforma analityczno-raportowa umożliwić miała agregację i wyliczenie danych finansowych i niefinansowych z poziomu projektów na poziom krajowy i regionalny, ułatwiając tym samym komunikację pomiędzy kierownikami projektów i kadrą zarządzającą oraz raportowanie do kontrolera finansowego firmy.

Ze względu na strukturę organizacyjną firmy Skanska, która swoją obsługę informatyczną posiada w innej lokalizacji niż reszta oddziałów, wdrożenie narzędzia powierzone miało zostać firmie zewnętrznej.

Wybór właściwego narzędzia analityczno-raportowego

Dobór rozwiązania Business Intelligence i jego wdrożenie powierzono specjalistom z firmy JCommerce SA. Współpraca z wiodącymi dostawcami systemów Business Intelligence, takimi jak Qlik, Microsoft, IBM i SAP oraz idąca za tym możliwość wyboru najbardziej optymalnego narzędzia, była decydującym, lecz nie jedynym czynnikiem wyboru partnera.

Najbardziej optymalnym narzędziem Business Intelligence spełniającym potrzeby firmy, okazała się platforma QlikView – nowoczesne, pełnowymiarowe rozwiązanie analityczno-raportowe służące do analiz danych transakcyjnych. Intuicyjność i łatwość w obsłudze to cechy, które przyczyniły się do jego wyboru.

Zwiększenie efektywności wykorzystania gromadzonych danych biznesowych dzięki QlikView

Celem nadrzędnym projektu stała się prezentacja wielu rodzajów danych w różnych perspektywach czasowych, w kompleksowych raportach i zgodnie z wymaganiami organizacji oraz stworzenie jednej platformy decyzyjnej dla wszystkich krajów regionu w jak najkrótszym czasie. W szczególności nacisk położono na takie aspekty jak:

 • konsolidacja danych z wielu źródeł i systemów w jednym miejscu
 • rezygnacja z systemu finansowego jako środka ciężkości firmy i tworzenia jednego systemu dla wszystkich użytkowników
 • szybka oraz łatwa skalowalność utworzonych już raportów – dla nowych regionów, krajów, departamentów
 • utworzenie platformy do zarządzania dla firmy w Europie.

Dane, którymi została zasilona platforma, pochodziły z systemów źródłowych różnych spółek grupy – systemu ERP MS Dynamics AX oraz dedykowanego systemu ERP KORAB.

Korzyści z wdrożenia

QlikView wsparło głównie obszar controllingu, finansów, dział zarządzania projektami oraz raportowanie do zarządu w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Każdy użytkownik uzyskał możliwość prostego i bieżącego tworzenia, modyfikacji i publikacji danych poprzez przeglądarkę internetową. Wdrożone narzędzie w znaczącym stopniu ułatwiło komunikację podczas cyklicznych spotkań dotyczących krótko i długoterminowych planów finansowych i operacyjnych. Co więcej, cykl zatwierdzeń wersji planów skrócił się z kilkunastu do kilku spotkań, podczas których możliwa stała się szybka analiza wpływu zaproponowanych wersji i scenariuszy na wyniki firmy. W efekcie zaimplementowania systemu, poszerzono grono użytkowników z dostępem do danych na wyższym poziomie zarządczym, tak aby poszczególni kierownicy projektów mogli wykorzystywać bieżące informacje w planowaniu projektowym. W dziale finansowym narzędzie umożliwiło bezpośredni wgląd w dane na poziomie dowolnego przekroju analitycznego, aż do pojedynczego księgowania, co ułatwiło monitorowanie obiegu dokumentów finansowych.

Zalety platformy QlikView, które wymieniło 80% użytkowników już kilka tygodni po wdrożeniu:

 • łatwa w obsłudze intuicyjna aplikacja
 • konsolidacja wielu źródeł danych w jednej aplikacji
 • implementacja „w lot” – liczona w dniach, nie miesiącach
 • dostępność na urządzeniach mobilnych
 • elastyczne i skalowalne rozwiązanie tworzone przez samych użytkowników biznesowych

“Narzędzie QlikView zrewolucjonizowało pracę w firmie. Prawdziwy klucz do osiągnięcia wyznaczonych celów leżał zarówno w wyborze optymalnej koncepcji oraz technologii dla rozwiązania docelowego, jak również we właściwej współpracy między nami a partnerem wdrożeniowym. Obustronne zaangażowanie i elastyczność pozwoliły na profesjonalnie i skutecznie przeprowadzenie procesu wdrożenia systemu.”

Kamil Lubiejewski, Finance Manager w Skanska Property Poland

Możliwości raportowania w QlikView

Za pomocą automatycznie generowanych raportów, standardowych lub zdefiniowanych na życzenie, użytkownicy systemu uzyskali pełen obraz pożądanej informacji. Raporty w firmie Skanska cechowały:

 • elastyczność czasowa – wszystkie raporty dostępne dla miesiąca, kwartału, roku, narastająco lub w okresie dla dowolnego wymiaru biznesowego
 • analiza wielowymiarowa – przy dowolnym wyborze parametrów
 • export transakcji – każdy raport umożliwia wejście w dane i eksport transakcji z danej pozycji

Źródła danych:

 • 4 kraje regionu;
 • 40 firm i 10 podregiony w jednej aplikacji;
 • planowanie strategiczne na lata 2014-24;
 • aplikacja wielowalutowa (EUR, SEK, PLN, HUF, CZK, RON);
 • zasilenie danymi co 30 minut;
 • dane projektowe importowane z systemu generalnego wykonawcy;

Raporty grupowe i lokalne:

 • planowanie zakupu, gruntów, czasu rozpoczęcia i sprzedaży inwestycji;
 • modelowanie wariantów wyjścia z inwestycji;
 • bilans i Rachunek Wyników w ujęciu korporacyjnym i statutowym;
 • raporty kosztów operacyjnych oraz zarządzania nieruchomościami;
 • projekt – Analityka kosztów projektowych;
 • „przejściówki” – przejście z ksiąg lokalnych do korporacyjnych;

Moduł planowania:

 • prognozowanie kosztów działalności operacyjnej;
 • prognozowanie kosztów projektowych;

Zakładka Executive Summary:

 • podsumowanie głównych wskaźników raportowych na poziomie Planu i wersji planu,
 • wykresy prezentujące wartości dzierżawy, wydajności oraz rentowności inwestycji,
 • sszczegółowy raport skupiający się na jednym wskaźniku (istnieje możliwość zmiany współczynnika).

Grupa Skanska

Skanska jest jedną z wiodących międzynarodowych firm zajmujących się budownictwem i realizacją projektów deweloperskich w obszarze biurowym i mieszkaniowym.

W Polsce obecna już od początku lat 90-tych, lokalizuje swoje inwestycje w największych ośrodkach biznesowych – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Krakowie. Działa poprzez 4 spółki: Skanska SA, Skanska Property Poland, Skanska Residential Development Poland oraz Skanska Infrastructure Development.

Autorem wpisu jest:
ERP Team Leader

Od 2008 roku zawodowo zajmuje się systemem Microsoft Dynamics AX, jednak z branżą IT związany od 15 lat. Absolwent Inżynierii Oprogramowania na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka i Informatyki na Uniwersytecie Śląskim, ponadto ukończył Finanse i Księgowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W JCommerce zajmuje stanowisko specjalisty Microsoft Dynamics AX od 2011 roku, pełniąc także funkcję team leadera kierującego działaniami zespołu ERP.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.