Zwinne podejście do rozwoju oprogramowania stało się przez ostatnie lata bardzo popularne na całym świecie. Coraz więcej organizacji także w Polsce przechodzi w związku z tym z klasycznego, czyli najczęściej waterfallowego podejścia, na podejście zwinne, ulegając niejako magii obietnicy szybszego rozwoju tworzonego przez siebie oprogramowania. Często jednak okazuje się, że organizacje nie do końca zdają sobie sprawę, że aby podejście zwinne miało sens i działało sprawnie, potrzebny jest nie tylko dobry, wykwalifikowany zespół, ale i ktoś po stronie „biznesu”. Tym kimś jest Product Owner, czyli Właściciel Produktu.

Właściciel Produktu jest najważniejszym punktem styku pomiędzy zespołem scrumowym, a organizacją, dla której zespół rozwija oprogramowanie. Musi to być osoba po stronie klienta, która nie tylko zna specyfikę biznesu swojego pracodawcy, ale także będzie umiała włączyć się w prace zespołu scrumowego, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zakończenia projektu z sukcesem.

W artykule tym postaram się przybliżyć, czym cechować powinien się Właściciel Produktu w projektach scrumowych. W tym celu stworzyłem listę najważniejszych cech, jakimi musi charakteryzować się osoba, która będzie dobrze odnajdywała się jako Właściciel Produktu, a więc:

 • Znajomość produktu
 • Dostępność dla zespołu
 • Ugruntowana pozycja w organizacji
 • Znajomość procesu
 • Świadomość roli
 • Otwartość na sugestie i rozwiązania

Poniżej natomiast znajduje się komentarz do każdej z nich.

Znajomość produktu

Scrum jest efektywny przede wszystkim wtedy, kiedy zespół ma jak najwięcej informacji, dotyczących wymagań w danym projekcie. Muszą one być aktualne i bez przerwy weryfikowane. Bez tego możliwe są pomyłki, które w dłuższej perspektywie mogą znacznie spowolnić rozwój projektu. Rola Właściciela Produktu polega właśnie na dostarczaniu do zespołu wiedzy na temat założeń i celów biznesowych, a także weryfikacji czy te założenia nie uległy zmianie oraz czy są w pełni realizowane w projekcie.

Dostępność dla zespołu

W trakcie trwania scrumowego projektu rozwoju oprogramowania członkowie zespołu bardzo często potrzebują konsultacji w zakresie założeń biznesowych danego zadania. Wynika to z samej istoty zwinnego podejścia, w którym działania bez przerwy muszą być weryfikowane i dostosowywane do realiów biznesowych. W związku z tym Właściciel Produktu musi być dyspozycyjny i dostępy dla zespołu, żeby odpowiadać na pytania, które dostarczą członkom zespołu niezbędnych informacji, dotyczących założeń biznesowych.

Ugruntowana pozycja w organizacji

Właściciel Produktu jest swego rodzaju mediatorem między zespołem a organizacją i to na nim spoczywa odpowiedzialność za wyjaśnienie poszczególnych zmiennych projektowych wszystkim interesariuszom, zarówno po stronie klienta, jak i zespołu. W związku z tym musi to być osoba, która posiada autorytet w organizacji, co umożliwi jej sprawną realizację założeń i utrzymywanie równowagi między zespołem a klientem.

Znajomość procesu

Choć za przestrzeganie i tłumaczenie zasad działania procesu scrumowego odpowiedzialny jest Scrum Master, Właściciel Produktu również musi znać zasady działania tego procesu, wiedzieć co leży w zakresie jego kompetencji i za co jest odpowiedzialny. Istotna jest zwłaszcza świadomość, że po zaakceptowaniu zadania podczas Sprint Review, to on przejmuje pełną odpowiedzialność za zaakceptowaną funkcjonalność.

Świadomość roli

Product Owner jest odpowiedzialny za produkt, nie za zespół, nie jest więc jego „szefem”. Jeśli osoba pełniąca rolę Product Ownera wychodzi z założenia, że może „nakazać” zespołowi wykonanie konkretnego zadania, mimo jasnego i uargumentowanego sprzeciwu, może to skutkować nie tylko zmniejszeniem poziomu samoorganizacji, ale również spadkiem prędkości dostarczenia gotowego produktu o zdefiniowanej na początku wartości biznesowej.

Otwartość na sugestie i rozwiązania

Product Owner zna wymagania biznesowe, ale to zespół jest odpowiedzialny za ich dostarczenie. Dlatego rozwiązania proponowane przez zespół Scrumowy powinny, po uprzednim ich wyjaśnieniu, obdarzane być zaufaniem. Właściciel Produktu może jednak również proponować swoje rozwiązania, które uzna za lepsze – jeśli oczywiście jego wiedza techniczna i biznesowa mu na to pozwala.

Podsumowanie

Rola Właściciela Produktu jest często bagatelizowana, ale jest kluczowa w każdym projekcie scrumowym. Pełni on bowiem rolę łącznika między biznesem a zespołem, których punkt widzenia nie zawsze będzie zgodny. To w dużej mierze od niego zależy czy zespół będzie w stanie w pełni dostosowywać się do zmiennych realiów poza projektowych, a więc dostarczać największą wartość zwinnego podejścia do rozwoju oprogramowania. Właściciel Produktu dostarcza wiedzę, która jest niezbędna do skutecznej realizacji zadań i oceny postępu w projekcie, a ostatecznie – do dostarczenia wysokiej jakości produktu.

Autorem wpisu jest:
Agile Coach

Agile Coach z wieloprojektowym doświadczeniem. Entuzjasta stosowania zwinnego podejścia nie tylko w projektach IT, ale również w innych aspektach życia.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.