Split payment to mechanizm podzielonej płatności, który obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 roku jako jedna z form rozliczania płatności pomiędzy przedsiębiorcami. Do tej pory był on dobrowolny, jednak od 1 listopada 2019 roku dla określonych transakcji, dotyczących tzw. towarów i usług wrażliwych, będzie obowiązkowy.

Aktualizacja: 10.12.2019

Split payment – dla kogo?

Zgodnie z projektem ustawy obligatoryjne stosowanie split payment dotyczy płatności za faktury dokumentujące dokonane pomiędzy przedsiębiorcami transakcje, obejmujące towary wymienione w nowym załączniku nr 15. do Ustawy o podatku od towarów i usług. Podzielona płatność będzie obowiązkiem w przypadku usług i towarów wrażliwych, czyli tych o zwiększonym ryzyku wystąpienia oszustw podatkowych. Chodzi m.in. o:

 • wyroby stalowe,
 • elektronikę,
 • złom i odpady,
 • surowce wtórne,
 • części samochodowe i motocyklowe,
 • akumulatory,
 • paliwa napędowe,
 • usługi budowlane,

pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza lub stanowi równowartość 15 000 zł brutto.

Sprawdź także:

Na czym polega split payment?

Nowy rozdział w zmienionej Ustawie o podzielonej płatności podatku VAT przewiduje, że firma, która kupuje jakiś towar lub usługę z katalogu towarów i usług wrażliwych, musi w ramach zapłaty dokonać dwóch przelewów: jednego na konto sprzedawcy (na które trafia kwota netto, bez VAT) i drugiego na jego specjalne konto. Tam trafia kwota podatku VAT.

Należy podkreślić, iż split payment ma zastosowanie wyłącznie w przypadku transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma – firma). Mechanizm ten nie jest stosowany w transakcjach B2C (firma – osoba prywatna).

W przypadku, gdy kupujący dokonuje płatności za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu split payment, bank wysyła kwotę brutto z rachunku rozliczeniowego z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy kwoty VAT z rachunku VAT. Natomiast bank odbierający przelew w mechanizmie podzielonej płatności księguje kwotę brutto na wskazanym w przelewie rachunku odbiorcy i następnie kwotę VAT na specjalnym rachunek VAT odbiorcy.

Split payment – obowiązki podatnika

Metoda podzielonej płatności nie wymaga od podatnika wypełniania dwóch dokumentów przelewu – robi to za nas bank, który przekazuje wpłaconą kwotę na właściwe konta. Kwota podatku trafia na rachunek VAT, natomiast pozostała kwota na bieżący rachunek rozliczeniowy. Banki oraz SKOK-i zobowiązane są do otwarcia rachunku VAT do każdego rachunku rozliczeniowego. Rachunek VAT może być prowadzony tylko w walucie polskiej, a jego otwarcie i prowadzenie nie wymaga odrębnej umowy z bankiem. Rachunek ten jest wolny od prowizji i opłat.

Płatności zbiorcze

Ważną zmianą na korzyść podatników, która zacznie obowiązywać od 1 listopada 2019 roku, będzie możliwość dokonywania zbiorczych przelewów split payment. W przypadku, gdy podatnik otrzyma od jednego dostawcy lub usługodawcy więcej niż jedną fakturę, w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc, może dokonać płatności mechanizmem podzielonej płatności. W takim przypadku komunikat przelewu, zamiast numerów faktur opłacanych metodą split payment, będzie wskazywał okres, za który podatnik dokonuje płatności, i zawierał całą kwotę podatku wykazanego na tych fakturach.

Split payment – więcej możliwości

Do tej pory wielu przedsiębiorców odczuwało negatywny wpływ mechanizmu podzielonej płatności na ich płynność finansową. Teraz jednak ma się to zmienić. Nowelizacja ustawy przewiduje większe możliwości w zakresie zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Według założeń podatnicy, oprócz możliwości wykorzystania zasobów finansowych na zobowiązania w podatku VAT, zyskają też możliwość zapłaty:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku osobowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych,
 • składek ZUS.

Split payment pozwala również opłacić fakturę zaliczkową, która wystawiana jest przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonania usługi, pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury zaliczkowej.

Zapłata split payment

Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie tylko w przypadku płatności krajowych, ponieważ dopuszczenie przelewów walutowych wiązałoby się dla banków z bardzo dużym nakładem środków związanych z obsługą przelewów międzynarodowych.

Zapłata z zastosowaniem split payment dokonywana jest zatem tylko w polskim złotym, przy użyciu komunikatu przelewu (udostępnionego przez bank lub SKOK). W komunikacie przelewu należy podać:

 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę brutto,
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numer NIP dostawcy lub usługodawcy,
 • numer NIP nabywcy.

Opis komunikatu przelewu lub wyciągu bankowego jest ściśle zdefiniowany i wygląda następująco:

/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/Txt/33x, gdzie:

n – liczba naturalna,
x – dowolny znak,
VAT – kwota VAT,
IDC – NIP dostawcy,
INV – numer faktury,
Txt – dowolny tekst o długości 33 znaków, przykład: /VAT/kwota VAT/IDC/Nip Dostawcy/INV/Nr Faktury/Txt/Dowolny Tekst *

Split payment – zmiany w systemie ERP

Zmiana Ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, wiąże się z koniecznością wprowadzenia modyfikacji w systemie. W związku z tym planowane są modyfikacje systemu Microsoft Dynamics NAV dla wersji z lat 2013-2017, które polegają na dodaniu obiektów umożliwiających dokonywanie podzielonej płatności. W wersjach z 2018 i Business Central obiekty te są w standardzie, pozostaje ich konfiguracja pod kątem wymagań konkretnych banków klientów. Umożliwi to przygotowanie płatności wychodzących dokonywanych poprzez moduł bankowości elektronicznej oraz import wyciągów bankowych zgodnie z nowymi wymogami.

Split Payment – zmiany w Dynamics NAV

1. Funkcjonalność Dokumenty

Po wprowadzeniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności zaistniała potrzeba wprowadzenia w systemie ERP odpowiednich zapisów w kontekście faktur, które podlegają split payment. Nowa funkcjonalność Dokumenty wspiera przygotowanie dokumentów kupna-sprzedaży pod tym kątem. Rozwiązanie to przewiduje możliwość automatycznego lub manualnego zaznaczenia rodzaju płatności na fakturze sprzedaży i zakupu. Dodatkowo na fakturze sprzedaży pojawia się informacja (która od 1 listopada jest obowiązkowa) mówiąca nam, iż płatność powinna być uiszczona metodą podzielonej płatności. Natomiast znacznik na fakturze zakupu pozwala nam na podzielenie / filtrowanie faktur do zapłaty (na „zwykłe” i split payment).

2. Bankowość elektroniczna

Dla klientów Dynamics NAV, którzy nie podsiadają funkcjonalności split payment, zostało przygotowane rozwiązanie mechanizmu podzielonej płatności Electronic_Banking_1. Osobno można zakupić funkcjonalność Dokumenty, która pozwalają na zaznaczenie na fakturach zakupu i sprzedaży płatności metodą split payment.

3. Jednolity Plik Kontrolny

Od 2 grudnia 2019 roku organy podatkowe będą mogły wymagać od przedsiębiorców posiadania zmienionej struktury dla Jednolitego Pliku Kontrolnego. Chodzi o zmiany w zakresie raportowania faktur w obcych walutach. Po wprowadzonych zmianach będzie dostępny jeden plik dla wszystkich walut z informacją o kwocie podatku po przeliczeniu z PLN. W przypadku faktur zaliczkowych konieczne będzie podawanie wcześniejszych numerów faktur oraz szczegółowych danych na temat zamówienia. Nowością będzie także możliwość wyboru formatu dla adresu: odpowiednio z Polski lub z zagranicy.

Podsumowanie

Zmiany związane z wprowadzeniem obowiązkowego split payment przekładają się na konieczność aktualizacji posiadanych systemów ERP pod kątem polskiego prawa. Warto śledzić informacje na temat nowych funkcji w obrębie funkcjonalności dla systemów takich jak Dynamics NAV i Business Central, które są niezbędne do dostosowania systemu do polskich wymogów prawnych.

Potrzebujesz aktualizacji systemu ERP?  Zobacz, jak możemy pomóc!

 

Autorem wpisu jest:
konsultant systemów ERP

Od 2010 roku związany z systemami klasy ERP. Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Posiada doświadczenie zarówno jako konsultant, jak i klient.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.