Nowy rok to zawsze okres zmian i dynamicznie zmieniającego się wokół nas otoczenia, w tym również w zakresie przepisów polskiego prawa. Również w 2018 roku, jak i w latach poprzednich, czeka nas kilka znaczących modyfikacji: powszechny JPK_VAT, split payment, KŚT 2016 oraz CIT 2018. W tym artykule postaram się przedstawić mechanizmy, których wdrożenie w naszych firmach stanie się w tym roku konieczne.

Jednolity Plik Kontrolny VAT

Od 1 stycznia zeszłego roku prawie wszystkie firmy w Polsce zostały objęte przepisami nowelizacji VAT, czyli co miesiąc zobowiązane są do przesyłania pliku JPK_VAT do Urzędu Skarbowego. Wyjątkiem do tej pory były mikroprzedsiębiorstwa, jednak od stycznia 2018 roku także i tego typu przedsiębiorstwa zostały objęte tym obowiązkiem.

Dodatkowo od 1 lipca 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce zostaną zobligowane do przesyłania na życzenie Urzędu Skarbowego wszystkich struktur pliku JPK, a więc:

 • JPK_KR – Księga Rachunkowa (Księga Główna)
  Plik JPK_KR będzie musiał zawierać zestawienie obrotów i sald (wszystkich kont wraz z kontami pozabilansowymi) za zadany okres. Plik może być krzyżowo kontrolowany ze plikami JPK_FA oraz JPK_MAG. Wygenerowany plik powinien być zgodny z dostępnym raportem w ramach NAV.PL o nazwie „Zestawienie obrotów i sald K/G”.
 • JPK_FA – Faktury VAT
  JPK_FA obejmuje faktury sprzedaży (w rozumieniu ustawy o VAT). W pierwotnej wersji JPK_FA miał obejmować zarówno faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu, jednak w komunikacie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. wskazano, że faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK. W ramach tej struktury należy wykazać wszystkie te dokumenty, które formalnie spełniają wymogi uznania za fakturę (niekoniecznie słowo „faktura” musi znajdować się w nazwie).
 • JPK_MAG – Magazyn
  JPK_MAG musi zawierać całościowy obrót magazynowy, dokumenty PZ, MM, RW, WZ określające nazwę towaru, ilość, cenę zakupu. Przygotowanie tego pliku może być problematyczne ze względu na dużą ilość danych i prawdopodobne rozbieżności pomiędzy stanami magazynowymi a stanami faktycznymi. Dodatkowo dokumenty PZ i WZ będą musiały być przekazywane wraz z odpowiadającymi im numerami faktur VAT.
 • JPK_WB – Wyciąg bankowy
  Dla rachunków walutowych operacje w strukturze JPK_WB powinny być prezentowane wyłącznie w walucie tego rachunku, nie ma obowiązku przekazywania takich informacji z przeliczeniem na PLN. W przypadku struktury JPK_WB należy pamiętać, że jeden plik JPK powinien zostać wygenerowany dla jednego, konkretnego numeru rachunku bankowego. Powinno więc powstawać tyle plików JPK_WB, ile rachunków bankowych aktualnie wykorzystywanych jest w firmie.

Split payment

Również od 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie mechanizm podzielonej płatności VAT (split payment). Wprowadzone rozwiązanie opierać się będzie o zmianę w systemie rozliczeń międzybankowych. Umożliwi ona podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT.

Nowelizacja ma doprowadzić do znaczącego ograniczenia sytuacji patologicznych, polegających na wyłudzeniach VAT z użyciem tzw. znikającego podatnika. Dodatkowym atutem ma być również zapewnienie większego dochodu podatkowego i równości zasad konkurencji na rynku przedsiębiorstw.

Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny, niezmienny sposób bez ograniczeń. Podatek VAT natomiast będzie wpływał na dedykowane konto w systemie bankowym. Takie konta zostaną założone dla każdego przedsiębiorcy, nie będą objęte dodatkowymi wymogami prawnymi (np.: odrębna umowa), mają być wolne od prowizji, opłat i prowadzone tylko w walucie polskiej.

Operacje dzielenia płatności będą przeprowadzane przez system bankowy, który automatycznie będzie dzielił płatności i przekazywał je na odpowiednie konto netto i VAT.

jpro jcommerce Zmiany-w-fiskusie 14.02.18 split payment

Schemat mechanizmu działania split payment

Użytkownik w dedykowanym komunikacie przelewu będzie musiał wskazać:

 • numer faktury (z uwzględnieniem faktury zaliczkowej czy faktury korygującej),
 • identyfikator VAT dostawcy,
 • wartość brutto i wartość VAT faktury.

Ustawodawca określił również w jakim wypadku będzie można dokonywać płatności z oddzielonego rachunku VAT:

 • zapłaty kwoty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy/dostawcy,
 • zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej,
 • wpłaty podatku VAT lub odsetek za zwłokę na rachunek urzędu skarbowego,
 • wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia towarów/usług,
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność,
 • przekazania kwoty na swój inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku,
 • przekazania kwoty podatku VAT na rachunek jednostki budżetowej.

Od 1 lipca stosowanie mechanizmu będzie dobrowolne, lecz już teraz Ustawodawca wskazuje wiele korzyści dla przedsiębiorców z niego korzystających:

 • środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej,
 • w przypadku śmierci posiadacza rachunku VAT do masy spadkowej nie przechodzą zaległości w podatku VAT ani odsetki za zwłokę,
 • brak sankcji wynikających z art. 105a (solidarna odpowiedzialność), art. 112b (sankcja 20%) oraz art. 112c (sankcja 100%) ustawy o VAT – do wysokości kwoty podatku zapłaconego z użyciem split payment,
 • brak 150% sankcji z tytułu odsetek za zwłokę (art. 56b Ordynacji podatkowej) – do zaległości w podatku powstałej w wyniku złożonej deklaracji, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem naliczonym, które zostały zapłacone z użyciem split payment,
 • odpowiedzialność solidarna podatnika, na rzecz którego dokonano płatności, jest wyłączona, jeśli podatnik ten dokona płatności na rachunek VAT dostawcy, w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na swój rachunek VAT,
 • jeśli podatek jest w całości płacony z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż określony dla zapłaty podatku, to należny do zapłaty podatek można obniżyć o wyliczoną kwotę. Wskutek tego mniejszy jest podatek do zapłaty.

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 (skrót KŚT 2016) weszła w życie już 1 stycznia 2017r. Ustawodawca wskazał jednak, że dopiero od 1 stycznia 2018r. należy ją stosować w sprawach podatkowych (CIT i PIT), w ramach ewidencji i sprawozdań wynikających z obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości. Dotyczy to również spraw dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych.

Zakres zmian wynika bezpośrednio ze zmian w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), zatem ogranicza się do:

 • zmian nazw grupowania środków trwałych,
 • zmian zakresu grupowania przez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego,
 • scalenia dwóch lub więcej grupowań w jedno,
 • przekodowania grupowania.

Należy podkreślić, że zakres zmian wprowadzonych przez KŚT 2016 nie ma bezpośredniego wpływu na ewidencje środków trwałych prowadzonych przez wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości. Jej obowiązywanie od 1 stycznia 2018r. nie wpływa na sposób ani wysokość dokonywanych odpisów amortyzujących. Natomiast symbole KŚT stanowią bardzo często element prowadzonej w firmie dokumentacji dla środków trwałych, w związku z tym należy sukcesywnie dokonywać aktualizacji informacji tam zawartych. Zalecaną aktualizacją jest wpisanie dodatkowego symbolu KŚT 2016 dla każdego symbolu KŚ 2010.

CIT 2018

Głównymi założeniami i celami zmian w zakresie CIT 2018, która wprowadza wymóg podziału wyników finansowych na część operacyjną i kapitałową, jest uszczelnienie poboru podatku CIT. Ma ona na celu również ograniczenie uprawnień podatników do modyfikacji wysokości kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie to uprawnienie przekładało się na znaczące obniżanie podstawy opodatkowania.

Wśród prowadzonych zmian najbardziej istotną, z punktu widzenia użytkowników systemu MS Dynamics NAV, jest zmiana odnosząca się do wymogu podziału wyników finansowych na część operacyjną i kapitałową.

Jak większość użytkowników NAV jest w stanie zauważyć, podział księgowań pomiędzy typy działalności może być zrealizowana przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności systemu Dynamics NAV: kont K/G, czy też funkcjonalności wielowymiarowych księgowań. Jednak w przypadku automatyzacji księgowań (czyli głównym atutem systemów klasy ERP) taki podział w pewnych grupach może być niemożliwy – np. w przypadku księgowań związanych z naliczeniem różnic kursowych. W takich przypadkach w systemie muszą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany tak, żeby dostosować go do wymogów nowo wprowadzanych przepisów, które jednocześnie nie zmniejszą możliwości automatyzacji.

NAV PL w systemie Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV, dzięki stale rozwijanemu i aktualizowanemu modułowi polskich funkcjonalności NAV PL, umożliwia elastyczne dostosowanie systemu, w taki sposób, żeby zmieniające się przepisy nie utrudniały funkcjonowania firmy. Modyfikacje systemu realizowane są z kilku miesięcznym wyprzedzeniem tak, żeby w dniu wejścia w życie przepisów, nowe rozwiązania były już gotowe i poprawnie wdrożone u klientów końcowych.

 • JPK: system umożliwia automatyczne generowanie pliku JPK w formacie XML, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla aktualnie wykorzystywanych struktur.
 • Split Payment: przygotowywane jest również rozwiązanie w zakresie split payment, które ma za zadanie umożliwienie tworzenia zestawień niezbędnych do przygotowania płatności wychodzących (paczek przelewowych) oraz płatności dokonywanych poprzez dedykowany moduł bankowości elektronicznej.
 • KŚT 2016: ze względu na fakt, że wprowadzone KŚT 2016 nie wpływają bezpośrednio na procesy związane z ewidencją środków trwałych, nie są wymagane dodatkowe zmiany w samym systemie. Natomiast już teraz udostępniono klientom aktualne słowniki KŚT, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe uaktualnienie, w celu poprawnej klasyfikacji ŚT w systemie NAV.
 • CIT 2018: w przypadku zmian w CIT w 2018 roku, w większości przypadków podział księgowań pomiędzy typy działalności może być rozwiązany za pomocą standardowych funkcjonalności systemu NAV. Jednak na wypadek konieczności księgowań związanych z naliczeniem różnic kursowych, zostały wprowadzone odpowiednie modyfikacje. Dzięki temu rozwiązanie to jest już dostępne w aktualizacji do najnowszej wersji Polskiej Funkcjonalności dla systemu Dynamics NAV.
Autorem wpisu jest:
Szymon Pociask

Konsultant systemów ERP, na co dzień związany z technologią Microsoft. Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Posiada doświadczenie w implementacji systemu u klienta końcowego oraz jego kastomizacji.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.