Produkcja z systemem ERP

Artykuły eksperckie | 10.10.2016 | Czas czytania: 10 minut

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, bez zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych, wydaje się prawie niemożliwe. Systemy takie wspomagają dzisiaj prawie wszystkie procesy biznesowe, wpływają na większość decyzji, pozwalają także uporządkować przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych oraz ułatwiają komunikację z klientami. Każda czynność może być dzięki temu monitorowana, mierzona, optymalizowana i ponownie sprawdzana pod kątem efektywności. Możliwości nowoczesnych narzędzi do zarządzania są szczególnie przydatne w firmach produkcyjnych, pozwalają bowiem na znaczne obniżenie kosztów, skrócenie czasu procesów produkcyjnych i logistycznych, jak i podwyższenie jakości produktów.

Efektywniejsza i tańsza produkcja z systemem ERP

Jedną z podstawowych przesłanek, przemawiających za podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu klasy ERP, jest oczekiwany zwrot z inwestycji w postaci korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć po wdrożeniu systemu. Najbardziej istotne, wymierne korzyści z wdrożenia systemu ERP to redukcja poziomu zapasów, kosztów materiałowych, kosztów ogólnozakładowych, ale również usprawnienie procesów obsługi klienta oraz wzrost sprzedaży. Systemy ERP ułatwiają kontrolowanie stanu zapasów oraz monitorowanie zakupu materiałów. Umożliwiają lepszą kontrolę nad przepływem materiałów i towarów, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ich stanów. To z kolei przekłada się na ograniczenie kosztów przechowywania zapasów, kosztów produkcji oraz kosztów operacyjnych działalności przedsiębiorstwa. Dają również możliwość zminimalizowania przestojów na liniach produkcyjnych, jak i zwiększenia wydajności pracowników. System ERP umożliwia planowanie dostaw w zależności od aktualnie występujących potrzeb. Jeśli w danym momencie zmienia się zaplanowane wcześniej zapotrzebowanie na materiały lub towary, lub jeśli stają się niepotrzebne, istnieje możliwość szybkiej modyfikacji lub anulowania zamówienia. System poinformuje o takiej sytuacji znacznie wcześniej, dzięki czemu często można uniknąć związanych z tym kosztów.

Usprawnienie procesów zaopatrzeniowych oraz zastosowanie skutecznego planowania zakupów, pozwala pracownikom działu zaopatrzenia skupić się bardziej na kontaktach i negocjowaniu cen u dostawcy, niż na monitorowaniu pojawiających się nagle braków w zapasach. Wykorzystanie w procesie przygotowania i planowania produkcji BOM-ów (rejestru materiałów) produkcyjnych, pozwala uniknąć niepożądanych nadwyżek i/lub niedoborów materiałów do produkcji. Eliminacja braków materiałowych i stosowanie realnych planów zakupowych, umożliwiają efektywniejszą realizację zleceń produkcyjnych, co ma znaczny wpływ na terminowe dostawy wyrobów do klientów. Zastosowanie opisanych wyżej zasad planowania dostaw surowców, określanych jako „Just-In-Time”, pozwala również skrócić czas produkcji wyrobu.

Wykorzystanie systemu ERP w obszarze produkcji optymalizuje nakłady pracy poprzez minimalizowanie niedoborów zasobów, mniejszą liczbę przestojów czy redukcję nadgodzin. To z kolei skraca czas realizacji zamówień i umożliwia sprawniejszą kontrolę kolejnych etapów produkcji. Specyfika systemu ERP jasno określa podział kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz poprawia organizację pracy, dzięki czemu znacznie wzrasta wydajność.

Wykorzystanie opisanych wyżej możliwości w obszarze produkcji, wpływa w konsekwencji na podwyższenie jakości obsługi klienta oraz wzrost sprzedaży. Na poprawę relacji z klientami ogromny wpływ ma dotrzymywanie terminów i warunków dostaw, a także większa kontrola nad jakością produktów. W efekcie przynosi to wzrost satysfakcji i lojalności klientów. Czynniki te znacząco wpływają na wzrost zysków przedsiębiorstwa.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV, system klasy ERP, umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie finansami, łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją, serwisem, sprzedażą, usługami i projektami, dostarcza także szeroką gamę narzędzi do analiz biznesowych i raportów. Korzysta z niego ponad 100 000 firm w ponad 40 krajach. Cechy, które na pewno wyróżniają go spośród innych systemów tej klasy, to elastyczność i intuicyjność. Bardzo dobrze dostosowuje się do potrzeb zarówno małych, jak i większych przedsiębiorstw, może być konfigurowany i dostosowywany do potrzeb konkretnej firmy i wymagań danej branży. Posiada także zestaw narzędzi, które pozwalają na szybkie i efektywne wdrożenie. Moduły pracują na wspólnej bazie danych, będącej jądrem systemu. Podczas pracy z Dynamics NAV możemy zauważyć, że jego poszczególne moduły przenikają się w różnych obszarach. Na przykład Magazyn jest częścią zarządzania finansowego, ale jednocześnie stanowi on integralną część produkcji, zaopatrzenia, łańcucha dostaw, a także innych modułów systemu.

ERP zarządzanie produkcją

Schemat działania modułu zarządzania produkcją w systemie Microsoft Dynamics NAV

Moduł zarzadzania produkcją w MS Dynamics NAV

Obecnie, na bardzo konkurencyjnym rynku, kluczem do osiągniecia sukcesu jest bez wątpienia dobrze zorganizowana i zaplanowana produkcja. Jednym z elementów wchodzących w skład systemu Microsoft Dynamics NAV jest moduł Zarządzania produkcją, który pozwala na zorganizowanie całego procesu produkcyjnego. Moduł obejmuje w pełni zintegrowane funkcje, takie jak:

 • planowanie produkcji,
 • obliczanie zapotrzebowania materiałowego,
 • obsługę dostaw surowców,
 • kontrolę obciążenia mocy produkcyjnych,
 • sterowanie produkcją,
 • tworzenie harmonogramów,
 • śledzenie produkcji,
 • raportowanie.


Ogromną zaletą systemu jest synchronizacja procesów produkcyjnych oraz możliwość szybkiego dostosowywania procesu do zmieniających się wymogów. Pozwala usprawnić procesy w obszarze produkcji, poprzez zarządzanie nią zgodnie z najnowszymi standardami, dzięki czemu możliwe jest eliminowanie opóźnień i zapewnienie terminowej realizacji zleceń. Właściwe zarządzanie produkcją, to także zapewnienie lepszej komunikacji z innymi działami przedsiębiorstwa, przez co pracownicy tych działów mają zawsze aktualne informacje na temat planów produkcyjnych i wynikających z nich zapotrzebowań.

Funkcje modułu zarządzania produkcją

Moduł Zarzadzania Produkcją w systemie Microsoft Dynamics NAV obejmuje takie elementy jak:

 1. Projektowanie produktu
 2. Zdolności produkcyjne
 3. Planowanie
 4. Realizacja produkcji

Projektowanie produktu

Projektowanie produktu to zestaw funkcjonalności, przy użyciu których mamy możliwość definiowania kartotek zapasów (wyrobów, podzespołów, komponentów do produkcji) oraz uzupełniania w nich informacji specyficznych dla procesu produkcji, takich jak BOM-y produkcyjne i marszruty, zasady produkcji, metody kalkulacji zużycia, wielkości partii i szereg innych. Planowanie procesu produkcji jest zdecydowanie łatwiejsze, dzięki tworzeniu marszrut, które pozwalają na synchronizację produkcji z zapotrzebowaniem. Marszruta przechowuje informacje związane z procesem produkcji danego zapasu, a zastosowanie kodów powiązania pozwala przypisać żądane komponenty do odpowiednich etapów (operacji) procesu produkcji wyrobu. Znajdziemy tam także funkcje pozwalające na modyfikowanie używanych BOM-ów produkcyjnych i marszrut oraz tworzenie i zarządzanie wieloma wersjami tych struktur. Prawidłowe zdefiniowanie tych informacji jest warunkiem koniecznym do dalszej poprawnej pracy z systemem.

Zdolności produkcyjne

Kolejny element modułu do obsługi produkcji pozwala określić zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. Definiujemy i opisujemy w nim wszystkie wydziały, gniazda i stanowiska, biorące udział w procesie produkcji w firmie. Tutaj tworzone są kalendarze dla używanych zasobów wraz z informacjami o zaplanowanych przestojach poszczególnych gniazd i stanowisk, które wynikają chociażby z okresowych przeglądów czy konserwacji maszyn. Dokładne i przemyślane wprowadzenie tych danych, pozwala uwzględniać je w procesie planowania produkcji, a co za tym idzie. bardziej realnie szacować dostępne zdolności produkcyjne i efektywnie zarządzać produkcją.

Planowanie produkcji

W procesie planowania pracownicy powinni określić, jakie wyroby należy wyprodukować w danym czasie, żeby pokryć zapotrzebowanie, wynikające zarówno z zamówień sprzedaży, jak i planowanej sprzedaży w przyszłości. Proces ten opiera się na harmonogramowaniu produkcji (MPS). Z kolei pracownicy odpowiedzialni za dostępność komponentów do produkcji, zajmują się planowaniem potrzeb materiałowych, ustalając, jakie ilości materiałów i podzespołów są potrzebne do realizacji zleceń produkcyjnych, określonych w planowaniu MPS. Ten proces planowania to planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Jeśli produkcja nie odbywa się ściśle w powiązaniu z zamówieniami klientów, możliwe jest planowanie produkcji wyrobów na magazyn, z wykorzystaniem funkcji prognozowania. Zarządzanie produkcją w Dynamics NAV obsługuje zarówno produkcję na zamówienie, jak produkcję na magazyn.

Na podstawie danych o zapotrzebowaniu na moce produkcyjne w poszczególnych obszarach, można tworzyć plany i mieć pewność, że ich realizacja jest realna w określonym terminie. Na tej podstawie, a także w zależności od bieżących potrzeb, istnieje również możliwość planowania i modyfikacji zamówień i dostaw materiałów. Wcześniejsze planowanie umożliwia optymalizację procesu produkcyjnego i efektywne wykorzystanie zasobów. Jednym z podstawowych celów planowania produkcji jest osiągnięcie równowagi między zapotrzebowaniem, a jego pokryciem, co powoduje, że z jednej strony zapotrzebowanie będzie zaspokajane na czas, a z drugiej będzie ono efektywne i ekonomiczne. W arkuszach planowania Microsoft Dynamics NAV, na podstawie zarejestrowanych zamówień od nabywców oraz wszystkich parametrów dotyczących zasobów i zapasów, wykonywane są obliczenia, w wyniku których system sugeruje podjęcie odpowiednich działań. Działaniami tymi mogą być:

 • utworzenie nowych Zleceń produkcyjnych bądź Zleceń kompletacji na wyprodukowanie zamówionych wyrobów,
 • uzupełnienie potrzebnych materiałów do produkcji poprzez ich zakup lub przesunięcie z innej lokalizacji,
 • zmiany ilości już wprowadzonych Zamówień zakupu,
 • przyśpieszenie realizacji już istniejących Zamówień zakupu.


W trakcie planowania system ostrzega o zagrożonych terminach realizacji Zleceń produkcyjnych, w przypadku kiedy możliwy termin uruchomienia zlecenia został przekroczony. Podobnie ostrzeżenia pojawiają się w przypadku obliczania przez system daty zamówienia u dostawcy wymaganych materiałów, aby we właściwym czasie (uwzględniając m.in. czas dostawy) pojawiły się w magazynie. Należy też wspomnieć, że system planowania w Dynamics NAV kontroluje nadmierny wzrost zapasów. Jeśli zapotrzebowanie maleje, system automatycznie sugeruje, by przełożyć istniejące zamówienia zakupu, zmniejszyć w nich zamawiane ilości, bądź całkowicie je anulować.

System planowania Dynamics NAV umożliwia kalkulację głównego harmonogramu planowania (MPS) oraz planowania zapotrzebowania materiałowych (MRP). Planowanie oparte o MPS odbywa się na podstawie zapotrzebowania na wyroby końcowe, które może wynikać wprost z zamówień od nabywców, jak też z przyjętych w przedsiębiorstwie prognoz produkcji na dany okres. Prognozowanie umożliwia tworzenie scenariuszy różnych zdarzeń. Dzięki temu można efektywnie i ekonomicznie zaplanować pokrycie zapotrzebowania, co może przyczynić się do podniesienia poziomu zadowolenia klientów. W Microsoft Dynamics NAV prognozowanie może odbywać się w dwóch obszarach: sprzedaży oraz produkcji. Oczywiście obydwa te elementy możemy połączyć w spójnym procesie planowania.

W oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie na komponenty oraz zaplanowaną przez system produkcję, Dynamics NAV pozwala przeprowadzić planowanie potrzeb materiałowych MRP. Funkcja planowania MRP odnosi się do zapasów, które nie są objęte planowaniem MPS. Po wykonaniu obliczeń, w arkuszu planowania również wyświetlane są komunikaty akcji, czyli sugestie systemu planowania do podjęcia stosownych działań, zmierzających do pokrycia zapotrzebowania. Należy zaznaczyć, że poprawność obliczeń w dużej mierze jest uzależniona od ustawień parametrów uzupełniania i planowania w kartotekach zapasów.

Opisując cechy systemu planowania w Dynamics NAV, należy jeszcze wspomnieć o jednej funkcjonalności, która jest bardzo przydatna. Jest to Obietnica zamówienia, dostępna z poziomu Zamówienia sprzedaży. Umieszczenie jej na tym poziomie wynikało z potrzeby poinformowania klienta o możliwym terminie realizacji jego zamówienia, już w momencie wprowadzania zlecenia do systemu. Funkcja ta automatycznie oblicza daty wydania i dostawy dla zamówienia sprzedaży. Jeśli nabywca zażąda dostawy w innym terminie, program szacuje, czy taka dostawa będzie możliwa. W przypadku braku zamawianych zapasów w magazynie, pozwoli oszacować najszybszą możliwą datę dostawy tej ilości zapasu do nabywcy. Po zaakceptowaniu obliczeń, funkcjonalność umożliwia przeniesienie ich do arkusza planowania, gdzie mamy gotowe do wykonania komunikaty akcji.

Realizacja produkcji

Funkcja do zarządzania realizacją produkcji opiera się na Zleceniach produkcyjnych, które sterują przepływem pracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami produkcyjnymi, przetwarzającymi surowce, lub komponenty w wyroby gotowe. Zlecenia produkcyjne są podstawowym elementem funkcjonowania produkcji w Dynamics NAV. Pozwalają zarządzać wszystkimi działaniami w tym obszarze, jak również umożliwiają planowanie dostępności materiałów oraz zdolności produkcyjnych. Zlecenia te mogą być definiowane ręcznie, bądź też automatycznie Zawierają one informację o wyrobie, którego produkcję organizują, wymagane w procesie produkcji materiały i/lub półwyroby oraz listę operacji, jakie należy wykonać i na jakich gniazdach/stanowiskach, żeby w rezultacie uzyskać wyrób końcowy. Dane te pobierane są z BOM-ów i marszrut, określonych w kartotece wyrobu gotowego. Aby Zlecenie produkcyjne mogło zostać zrealizowane, musi po utworzeniu i zaplanowaniu zostać zwolnione, czyli przekazane do produkcji. Podczas realizacji takiego zlecenia, w Dzienniku kontroli produkcji rejestrowane są ilości zużytych do produkcji materiałów, czasy wykonania poszczególnych operacji, ilość ewentualnych braków oraz ilości wyprodukowanych wyrobów.

Wykorzystując standardową funkcjonalność pakietu Microsoft Dynamics NAV możemy obsłużyć 3 metody realizacji produkcji:

 1. Najprostsza to metoda prostej kompletacji, która nie wymaga definiowania BOM-ów produkcyjnych ani marszrut. Wymaga tylko określenia z poziomu kartoteki wyrobu, z jakich elementów ma się składać produkt, podając ich ilości na jednostkę wyrobu. Realizacja takiej produkcji odbywa się za pośrednictwem Zleceń kompletacji, które automatycznie generują rozchody komponentów z magazynu i przyjmują na magazyn wyprodukowany wyrób. Mimo to, ta prosta metoda produkcji również podlega planowaniu i dodatkowo może być łączona z „dużymi” Zleceniami produkcyjnymi, bazującymi na rozbudowanych BOM-ach i marszrutach.
 2. Drugą metodą, najbardziej skomplikowaną, jest produkcja wyrobów z surowców, podlegających przetworzeniu na różnych etapach produkcji. Wymaga to całego etapu przygotowania produkcji – zdefiniowania BOM-ów produkcyjnych każdego wyrobu, jego podzespołów, często bardzo rozbudowanych, zawierających szczegółowe normy surowców i/lub kolejne BOM-y (określane jako BOM – fantom). Oprócz zdefiniowania wymagań materiałowych, konieczne jest też zdefiniowanie całego procesu produkcji. W tym celu wykorzystuje się marszruty, w których wprowadzamy listę operacji wraz z informacjami, na jakich gniazdach i/lub stanowiskach pracy mają być one realizowane. Określając w marszrutach wymagane normy czasowe na realizację poszczególnych operacji, a jednocześnie mając właściwie sparametryzowane gniazda i stanowiska w nich użyte, mamy komplet informacji opisujących cały proces produkcji wyrobu.
 3. Microsoft Dynamics NAV oferuje jeszcze trzecią metodę realizacji produkcji – to produkcja specjalistyczna, w której wyroby produkowane są w małych ilościach lub jednorazowo.


Podsumowanie

System Microsoft Dynamics NAV jest bardzo wydajnym i elastycznym rozwiązaniem, pozwalającym na obsługę każdego aspektu działania małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie systemu oparte jest o powiązane ze sobą moduły, przenikające się w różnych obszarach systemu. Wdrażając w przedsiębiorstwie Microsoft Dynamics NAV, możemy oczekiwać wielu korzyści w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. System oferuje kompletną obsługę produkcji, a w przypadku potrzeby wdrożenia w przedsiębiorstwie wymagającym specyficznej funkcjonalności, pozwala na dostosowanie go przez deweloperów. Dynamics NAV oferuje wsparcie dla różnych rodzajów produkcji – zarówno w postaci uproszczonej, czyli kompletacji, jak też najbardziej rozbudowanej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiałów i podzespołów. Może być stosowany do produkcji wielkoseryjnej, jak również jednostkowej. Wspomaga proces projektowania produktu, planowania zdolności produkcyjnych, planowania zapotrzebowania materiałowego oraz procesów produkcji. Posiada funkcje zarządzania przebiegiem procesu produkcyjnego oraz raportowania. Ważnym elementem systemu jest też możliwość jego integracji z innymi aplikacjami biznesowymi.

Autorem wpisu jest

Mariusz Żyga, JCommerce

Konsultant systemów ERP

Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Od wielu lat związany bezpośrednio z systemami klasy ERP. Posiada doświadczenie w implementacji i kastomizacji systemu u klientów.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami